صورت جلسه تغيير موضوع مؤسسه

0

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… درتاريخ ………………….. ساعت …………………………. با حضور كليه شركاء درمحل مؤسسه تشكيل و با اختيار حاصله از ماده …………………………….. اساسنامه نسبت به تغيير موضوع مؤسسه اتخاذ تصميم نمودند :

1) موضوع مؤسسه به شركت ذيل تغيير يافت :

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2) ماده ………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد .

3) به آقای / خانم ………………….. ( احد از شركاء ) وكالت داده می شود تا نسبت به امضاء دفاتر ثبت شركت ها اقدام نمايد .

    نام و نام خانوادگی شركاء                              فرزند                    امضاء شركاء

1) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

2) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

3) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

4) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

5) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *