صورت جلسه تغيير محل مؤسسه

0

مجمع عمومی فوق العاده مؤسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… درتاريخ ………………….. ساعت ………………………….. با حضور كليه شركاء درمحل مؤسسه تشكيل و نسبت به تغيير محل مؤسسه تصميمات ذيل اتخاذ گرديد :

1) محل مؤسسه از آدرس قبل : بابل – خيابان كشاورز – پلاك ……… به آدرس جديد : بابل – ميدان شهيد كشور – پلاك ……. انتقال يافت .

2) ماده ………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح گرديد .

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3) به آقای / خانم ………………….. ( احد از شركاء ) وكالت داده می شود تا نسبت به امضاء دفاتر ثبت شركت ها اقدام نمايد .

    نام و نام خانوادگي شركاء                              فرزند                    امضاء شركاء

1) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

2) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

3) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

4) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

5) آقای / خانم ………………………..                 …………………                ……………………

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *