صورت جلسه تبديل شركت سهامی خاص به شركت با مسئوليت محدود

0

مجمع عمومی فوق العاده شركت …………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… درتاريخ ………………. روز ………… ساعت ………….. با حضور اكثريت / كليه سهامداران در محل شركت تشكيل به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد :

1) در اجراي ماده 101 قانون تجارت :

1) آقای / خانم ………………… به سمت رئيس

2) آقای / خانم ………………… به سمت ناظر

3) آقای / خانم ………………… به سمت ناظر

4) آقای / خانم ………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند .

2) درخصوص تبديل شركت از سهامی خاص به شركت با مسئوليت محدود بحث و بررسی به عمل آمد و تصويب شد .

3) اساسنامه شركت شامل ………………… ماده و …………….. تبصره تصويب و توسط تمامی شركاء امضاء گرديده و جايگزين اساسنامه قبلی گرديد .

4) سرمايه شركت كلاً مبلغ ………………………….. ريال به شرح ذيل مي باشد .

اسامي شركاء

        نام و نام خانوادگی                         مبلغ سرمايه

1)  ………………… …………………      …………………

2) ………………… …………………       …………………

3) ………………… …………………       …………………

4) ………………… …………………      …………………

5) درخصوص انتخاب اعضای هيئت مديره رأی گيری به عمل آمد و نتيجتاً :

1) آقای / خانم …………………….. به سمت هيئت مديره

2) آقای / خانم …………………… به سمت مديرعامل

3) آقای / خانم …………………. به سمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب و با امضای ذيل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند .

6) امضای اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك ، سفته با امضای آقای / خانم ……………………… و آقای / خانم …………………… متفقاً و همراه با مهر شركت دارای اعتبار خواهد بود .

7) كليه شركاء به آقای / خانم …………….. ( احد از شركاء/ هيئت مديره / وكيل شركت / وكالت

می دهند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به تحويل و ثبت وصورت جلسه و پرداخت حق الثبت قانونی و امضای ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد .

امضای هيئت رئيسه

رئيس جلسه                ناظر جلسه               ناظر جلسه                       منشي جلسه

…………………        ……………….        ………………….                …………………….

امضاي هيئت مديره

رئيس هيئت مديره                         مديرعامل                          نايب رئيس هيئت مديره

………………………….             …………………..             ……………………………………

ليست شركاء حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………………….

       نام و نام خانوادگی                            ميزان سهم الشركه                  امضاء

1) ……………………………….                 ……………………….           ………………..

2) ……………………………….                 ……………………….            ………………..

3) ……………………………….                 ………………………..           ………………..

4) ………………………………                  ………………………..          …………………

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *