اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

شرکت‎های سهامی – تبديل سهام

0

 

شرکت های تجارتی – شرکت های سهامی

 تبديل سهام

ماده 43 – هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق العاده سهامداران خودسهام بي نام شركت را به سهام با نام و يا آن كه سهام با نام را به سهام بي نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زيرعمل كند.

ماده 44 در مورد تبديل سهام بي نام به سهام با نام بايد مراتب در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوطه به شركت درآن نشر مي گردد سه نوبت هريك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه ازتاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت مزبور كليه سهام بي نام شركت باطل شده تلقي مي‌گردد.

ماده 45 – سهام بي نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده 44براي تبديل به سهام با نام به مركز شركت تسليم نشده باشد باطل شده محسوب و برابرتعداد آن سهام با نام صادر و توسط شركت درصورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج فروخته خواهدشد. آگهي حراج حداكثرتا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشرمي گردد منتشر خواهدشد. فاصله بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. درصورتي كه در تاريخ تعيين شده تمام يا قسمتي ازسهام به فروش نرسدحراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهدشد.

ماده 46 از حاصل فروش سهامي كه برطبق ماده 45 فروخته مي شود بدواً هزينه هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج ياحق الزحمه كارگزار بورس كسر و مازاد آن توسط شركت درحساب بانكي بهره دار سپرده مي شود ، درصورتي كه ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مسترد شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخت مي شود. پس از انقضاي ده سال باقي مانده وجوه درحكم مال بلاصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

تبصره در مورد مواد 45 و 46 هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنند به ترتيب مراجعه به شركت اختيارخواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه دردست دارند وجه نقد دريافت كنند ويا آن كه برابر تعداد سهام بي نام خود سهام با نام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هردو در اختيار شركت قراردار درعايت خواهد شد.

ماده 47 – براي تبديل سهام با نام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت درآن نشر مي‌گردد منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده مي شود تا براي تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت مذكور برابر تعداد سهام كه تبديل نشده است سهام بي نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام با نام شركت مراجعه كنند سهام با نام به شركت مراجعه كننده سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بي نام به آنها داده شود.

ماده 48 – پس ازتبديل كليه سهام بي نام به سهام با نام و يا تبديل سهام با نام به سهام بي نام و يا حسب مورد پس از گذشتن هريك از مهلت هاي مذكور در مواد 44 و47 شركت بايد مرجع ثبت شركت ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطلاع عموم آگهي شود.

ماده 49 – دارندگان سهامي كه برطبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام را نخواهند داشت .

ماده 50 – در مورد تعويض گواهي نامه موقت سهام با اوراق سهام با نام يا بي نام برطبق مفاد مواد 47 و49 عمل خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *