اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

شرایط تنظیم دادخواست

شرایط تنظیم دادخواست

0

شرایط تنظیم دادخواست

نظریه مشورتی مورخ 16/4/1342 اداره حقوقی قوه قضائیه :

« بر طبق بند 3 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست بایستی خواسته و بهای آن تعیین شود مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد . بنابراین به مستنبط از ماده مزبور چنانچه خواسته عبارت از چند چیز معین باشد خواهان بایستی بهای هریک از آنها را جداگانه تعیین و جمع بهای خواسته را نیز در دادخواست قید نماید و اگر خواهان به شرح فوق عمل نکرد و فقط بهای خواسته را تعیین نمود دادگاه بایستی قبل از صدور حکم از مدعی نسبت به تعیین بهای هریک از اقلام خواسته توضیح بخواهد که در موقع صدور حکم برای احتساب هزینه دادرسی و سایر خسارات در فرض اینکه دعوی خواهان در قسمتی از خواسته محکوم به رد شود دچار اشکال نگردد در مورد بحث دادگاه می تواند نسبت به اصل خواسته حکم صادر نماید و نسبت به خسارات هزینه دادرسی و حق الوکاله با تعیین وقت و اخذ توضیح از مدعی و تعیین اقلام خواسته و تقویم ارجاء آن اتخاذ تصمیم نماید » .

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *