اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

در پژوهش – در دادخواست و مقدمات رسيدگي پژوهشي

0

 

در پژوهش

فصل سوم – در دادخواست و مقدمات رسيدگي پژوهشي


ماده 489 –
رسيدگي پژوهشي به تقديم دادخواست مي‌شود و اين دادخواست را مي‌توان مستقيماً به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي يا دادگاهي كه حكم يا قرار داده است تقديم كرد و يا به دادگاه استان يا به دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و يا به نزديكترين دادگاه به محل اقامت او. (اصلاحي مصوب 1/5/1334).
ماده 490 – مدير دفتر دادگاه كه دادخواست پژوهش به آنجا داده مي‌شود بايد بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال) و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در روي كليه برگ هاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند اين تاريخ ابتداي درخواست پژوهش محسوب است.
ماده 491 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :
1 – نام و اقامتگاه و ساير مشخصات پژوهش خواه و وكيل او.
2 – نام و اقامتگاه و ساير مشخصات پژوهش خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن پژوهش داده شده.
4 – دادگاه صادركننده حكم يا قرار.
5 – تاريخ ابلاغ حكم يا قرار.
6 – اعتراضات پژوهشي.
ماده 492 – وكالت نامه وكيل بايد پيوست دادخواست باشد.

ماده 493 – هر گاه پژوهش خواه به اسناد جديدي استناد نمايد بايد رونوشت آن را پيوست دادخواست نمايد.
ماده 494 – درخواست و برگ هاي پيوست بايد در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده به عهده آنها به علاوه يك نسخه باشد.
ماده 495 – اگر مشخصات پژوهش خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد دادخواست دهنده كيست و يا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلااثر مي‌ماند و پس از انقضای مدت پژوهش رد خواهد شد مگر اين كه قبل از انقضای مدت پژوهش پژوهش خواه دادخواست خود را تكميل يا تجديد نمايد.
ماده 496 – هر دادخواست پژوهشي كه نكات مذكور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و مواد 492 و 494 در آن رعايت نشده و يا تمام هزينه دادرسي پژوهشي آن تأديه نشده باشد به جريان نيفتاده و مدير دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست نقائص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مدت مسافت به او مهلت مي‌دهد كه نقائص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد درخواست باشد آن را تجديد نمايد و هر گاه ظرف اين مدت دادخواست تكميل يا تجديد نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و اين قرار ظرف ده روز قابل شكايت در دادگاه مرجع شكايت پژوهشي است و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. (اصلاحي مصوب 9/9/1349).

ماده 497 – اگر دادخواست مستقيماً به دادگاه مرجع شكايت پژوهشي داده شود مدير دفتر دادگاه در ظرف 2 روز از تاريخ وصول دادخواست و در صورتي كه دادخواست ناقص باشد از تاريخ رفع نواقص يك نسخه از آن را با پيوست ها براي ابلاغ به پژوهش خوانده به مأمور ابلاغ مي‌دهد پژوهش خوانده بايد در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته به ضميمه رونوشت مصدق كليه اسناد و دلايل خود به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر يك نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را با پيوست هاي آنان براي پژوهش خواه مي‌فرستد كه در ظرف پنج روز پاسخ بدهد و پس از وصول پاسخ يا انقضای مدت هر يك از اين پاسخ ها مدير دفتر پرونده را به دادگاه مي‌فرستد دادگاه در صورتي كه محتاج به توضيحي از طرفين نباشد فوراً رأي مي‌دهد و اين رأي حضوري محسوب است و چنانچه محتاج به توضيح باشد موارد توضيح را در صورت مجلس تعيين و طرفين را براي رسيدگي و دادن توضيح احضار مي‌كند و در جلسه فقط با اخذ توضيح از كسي كه بايد توضيح دهد محاكمه را ختم و رأي صادر مي‌نمايد. عدم حضور طرفين موجب تأخير محاكمه نبوده و دادگاه مكلف است حكم قضيه را صادر و اين حكم حضوري محسوب خواهد شد. (اصلاحي مصوب 1/5/1334)
ماده 498 – در صورتي كه دادخواست پژوهش به دادگاهي كه در مقر دادگاه مرجع شكايت پژوهش است داده شود مدير دفتر دادگاه دادخواست و پيوست هاي آن را عيناً به دفتر دادگاه مرجع شكايت پژوهشي مي‌فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل مي‌نمايد.
ماده 499 – در غير مورد ماده قبل هر گاه دادخواست پژوهشي به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه محل اقامت پژوهش خواه يا دادگاه نزديك تر به محل اقامت او داده شده باشد مدير دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از اتمام مبادله لوايح و يا عدم وصول پاسخ از ناحيه يكي از طرفين در مهلت مقرر در اولين پست پرونده را به دادگاه مرجع شكايت پژوهشي فرستاده مدير دفتر دادگاه مرجع پژوهشي پرونده كار را به دادگاه مي‌فرستد دادگاه پس از وصول پرونده مانند حكم مذكور در ماده 497 عمل مي‌كند. (اصلاحي مصوب 1/5/1334).

ماده 500 – نسخ به موجب اصلاحيه مصوب 1/5/1334.
ماده 501 – پژوهش از حكم مانع اجراي حكم است مگر اين كه قرار اجرای موقت حكم صادر شده باشد.
تبصره – دادخواست اعسار در هر يك از مراحل دعوي مانع رسيدگي به دعواي اصلي نيست. (اصلاحي مصوب 1/5/1334).
ماده 502 – هر گاه دادگاه نخستين در حكم قيد كند كه آن حكم قطعي است شكايت در پژوهش مانع اجراي آن نخواهد بود مگر اين كه دادگاه پژوهش حكم را غير قطعي تشخيص دهد در اين صورت دادگاه مرجع پژوهش اجراي حكم را تعطيل مي‌كند و اگر حكم اجرا شده است اثرات اجرايي برطرف مي‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *