حكم غيابي در دادرسی نخستین

حكم غيابي در دادرسی نخستین

1

حكم غيابي در دادرسی نخستین

مبحث دوم – در حكم غيابي


ماده 164 –
حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعيعليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (اصلاحي مصوب 1/5/1334) .
ماده 165 – عدم حضور هر يك از طرفين در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي كه دادگاه محتاج به توضيحي از مدعي باشد و مدعي در جلسهاي كه براي توضيح معين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از مدعي عليه هم دادگاه نتواند رأي بدهد دادخواست مدعي ابطال ميشود و همچنين در صورتي كه هيچ يك از طرفين حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأي بدهد نيز دادخواست مدعي ابطال مي شود. (اصلاحي مصوب 1/5/1334) .
ماده 166 – چنانچه مدعي در مبادله لوايح پاسخ ندهد مدير دفتر پرونده را ظرف بيست و چهار ساعت به دادگاه ارسال مي دارد و دادگاه پس از ملاحظه پرونده در صورتي كه احتياجي به توضيح از مدعي نداشته باشد رأي مي دهد و الا موارد توضيح را در صورت مجلس قيد و به طرفين اخطار مي نمايد و در جلسه چنانچه دادگاه با استماع توضيح طرفين يا يك طرف بتواند رأي مي دهد و اگر به علت غيبت يك طرف نتواند رأي بدهد و غايب مدعي باشد دادخواست او را ابطال مي كند در كليه مواردي كه دادخواست ابطال مي شود دادگاه به تقاضاي مدعي عليه حكم خسارات وارده بر او را مي دهد. (اصلاحي مصوب 1/5/1334) .
ماده 167 – نسخ به موجب اصلاحيه مصوب 1/5/1334.
ماده 168 – هر گاه طرفي كه اسقاط حق حضور خود را كرده و دادگاه توضيحات او را لازم دانسته و او را احضار كرده است حاضر نشود اگر مدعي باشد دادگاه به درخواست مدعي عليه دادخواست او را ابطال و اگر مدعي عليه باشد به درخواست مدعي به ادله او رسيدگي و حكم مي دهد – در صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعي عليه حكم خسارت وارده بر مدعيعليه را صادر مي نمايد و اگر هر دو حاضر نشوند رسيدگي به دعوي از نوبت خارج خواهد شد.
ماده 169 – نسخ به موجب اصلاحيه مصوب 1/5/1334.
ماده 170 – نسخ به موجب اصلاحيه مصوب 1/5/1334.
ماده 171 – هر گاه مدعي عليه متعدد باشند و فقط بعضي از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعي درخواست رسيدگي نمايد دادگاه نسبت به كسي كه حاضر شده است به دعوي رسيدگي مي نمايد ليكن صدور حكم را به تأخير انداخته و مدعي عليه غائب را مجدداً احضار مي كند و در احضاريه بايد تصريح شود كه در صورت عدم حضور مدعي عليه در جلسه دادرسي حكم دادگاه حضوري است در اين صورت اگر مدعيعليه غائب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسيدگي را تكميل نموده و نسبت به تمام مدعيعليهم حكم مي دهد و حكم دادگاه حضوري محسوب است.
ماده 172 – نسخ به موجب اصلاحيه مصوب 1/5/1334.
ماده 173 – نسخ به موجب اصلاحيه مصوب 9/9/1349.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.