تعرفه دستمزد گروه‌هاي كارشناسي

0

تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري

 تعرفه دستمزد گروههاي كارشناسي

گروه 1- مهندسي آب و معادن شامل رشته هاي (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسي آب:
ماده 16- دستمزد اندازه گيري آب و حقابه ها به شرح ذيل است:
1 – تا 100 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 700.000 ريال.
2 – مازاد بر 100 ليتر در ثانيه تا 1000 ليتر در ثانيه، به ازاء هر ليتر 1.000 ريال.
3 – از 1000 ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، 200 ريال و حداكثر ده ميليون ريال.

ماده 17- دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد 700.000 ريال مي باشد.

ماده 18- دستمزد بررسي مشخصات سفره هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ريال است.

تبصره- در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 19- دستمزد ارزيابي قنوات، چاه ها و منصوبات آن، شبكه هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهد بود.

ماده20- تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاه‌ها و قنوات و بهسازي چشمه ها مقطوعاً 1.500.000 ريال است.

ماده 21- دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه ها و كانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1 – حريم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 500.000 ريال و حداكثر پنج ميليون ريال.
2 – حريم رودخانه و کانال‌هاي با عرض بيش از 12 متر، از قرار هر كيلومتر 700.000 ريال و حداكثر 7 ميليون ريال.

ماده 22- دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً 1.000.000 ريال است.

رشته فلزات و معادن:
ماده 23-
1 – تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
2 – تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخایر معدني (احتمالي – ممكن – قطعي) طبق ماده 12 اين تعرفه خواهد بود. (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد).

گروه 2- اموال منقول شامل رشته هاي:
(آثار هنري و اشياء نفيسه و کتب خطي – اشياء عتيقه و احجار کريمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)

ماده24- دستمزد کارشناسي رشته هاي فوق مطابق ماده 12 اين تعرفه خواهد بود.

گروه 3- امور پزشکي – دارویی و غذايي شامل رشته هاي:
(پزشکي، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميت
هاي ناشي از آن)

ماده 25- دستمزد کارشناسي رشته هاي فوق، برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به کميت و کيفيت کار با پيشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده (حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال در هر مورد) مي باشد.

تبصره – کليه هزينه هاي آزمايشگاهي، نمونه برداري (بيوپسي)، راديوگرافي و نظایر آن به عهده متقاضي مي باشد.

گروه 4- رشته حسابداري و حسابرسي آمار (امور بازرگاني – تعيين نفقه و بيمه)

رشته حسابداري و حسابرسي:
ماده 26- دستمزد کارشناسي در امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حساب‌هاي مورد رسيدگي طبق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده 27- دستمزد کارشناسي امور ذيل بر اساس ماده 12 اين تعرفه خواهد بود:
1 – ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارایي هاي جاري و بدهي ها و ذخایر رسيدگي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارایي هاي ثابت.
2 – رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشکستگي.
3 – تعيين قيمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکيل دهنده قيمت تمام شده.

رشته امور بازرگاني:
ماده 28- دستمزد کارشناسان رشته بازرگاني با مقام ارجاع کننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ريال است.

رشته تعيين نفقه:
ماده 29- تعيين دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‌‌کننده مي باشد و در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 5.000.000 ميليون ريال است.

رشته بیمه :
ماده 30- دستمزد رشته بيمه با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال است.

رشته آمار :
ماده 31- تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداکثر 5.000.000 ريال است.

گروه 5 – امور وسائط نقليه موتوري شامل رشته هاي:
(امور حمل و نقل[ترابري] – وسائط نقليه هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)

ماده 32- دستمزد کارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:
1 – رسيدگي به اصالت خودرو 700.000 ريال.
2 – رسيدگي به تصادف درون شهري 600.000 ريال.
3 – رسيدگي به تصادف خارج از شهر 800.000 ريال.
اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي، تعيين تناژ، تعيين مدل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل براي هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن.

ماده 33- تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل:
1 – براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 اين تعرفه است.
2 – تعيين ارزش وسائط نقليه آبي:
براساس ماده 12 اين تعرفه است.
3 – تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آب‌هاي داخلي به شرح ذيل مي باشد:
الف – در صورت تصادم بين قايق‌هاي تفريحي و مسافربري در آب‌هاي داخلي:
در هر مورد 900.000 ريال.
ب – در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا:
– براي شناورهاي با ظرفيت بار کمتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 2.000.000ريال در هر مورد.
– براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از 500 تن (ظرفيت ناخالص يا GT) 5.000.000 ريال در هر مورد.

تبصره – در صورتي که تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيت‌هاي متفاوت باشد ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق الزحمه مي باشد.

4 – در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده 10 اين تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره – دستمزد ارزيابي هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده 12 اين تعرفه است

گروه 6 – راه و ساختمان شامل رشته هاي:
(راه و ساختمان – معماري داخلي و تزئينات – مهندسي ترافيک – برنامه ريزي شهري مهندسي محيط زيست – امور ثبتي – ابنيه و آثار باستاني – نقشه برداري)

رشته راه و ساختمان :
ماده 34- دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ابنيه و مصالح ساختماني و تعيين حقوق کسب و پيشه و تجارت و سرقفلي مطابق ماده 12 اين تعرفه تعيين مي شود.

ماده 35- دستمزد تطبيق نقشه هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 2.000 ريال و حداقل 700.000 ريال و حداکثر 7.000.000 ريال است.

ماده 36- دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا 2.000 ريال و حداقل 700.000 ريال و حداکثر ده ميليون ريال است.

ماده 37- دستمزد تهيه نقشه هاي معماري و سازه ساختمان‌هاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي به شرح زير مي باشد.
1 – معماري کلي هر متر مربع 1.500 ريال و حداکثر 15.000.000 ريال.
2 – سازه هر متر مربع 2.000 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال.

ماده 38- دستمزد افراز و قطعه بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن به شرح زير است:
1 – دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسيم ترکه بر اساس ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد.
2 – در صورتي که نقشه ملک مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف 1 محاسبه مي شود.

تبصره – در مواردي که واحدهاي ساختماني با هر نوع کاربري که به صورت آپارتمان، طبقه يا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوک اول به ميزان مقرر در مادتين 34 الي 38 اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 39- دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ريال و براي هر يک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ريال اضافه مي گردد.

رشته نقشه برداري و رشته امور ثبتي
ماده 40- پياده کردن محدوده پلاک ثبتي در نقشه و عکس هوايي:
1 – اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، براي هر مترمربع 100 ريال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ريال و حداکثر 20.000.000 ريال.
2 – اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ريال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ريال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ريال و حداکثر 30.000.000 ريال.

ماده 41- حق الزحمه نقشه برداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ريال.

ماده 42- حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ريال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع براي هر متر مربع 400 ريال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد براي هر متر مربع 200 ريال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد براي هر متر مربع 100 ريال و حداکثر پانزده ميليون ريال.

ماده 43- دستمزد نقشه برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و کانال‌ها و رودخانه ها با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه ها، حداقل 1.000.000 ريال است و حداكثر با نظر مقام قضائي مي باشد.

ماده 44- دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
1 – دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل 1.000.000 ريال است.
2 – در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداكثر 6 ميليون ريال مي باشد.

ماده 45- دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي:
1 – حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:
1-1- طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ 3.000.000 ريال.
1-2- طرح تفكيك با 3 تا 10 قطعه زمين، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1-3- طرح تفكيك با بيش از 10 قطعه زمين، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2- حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح هاي توسعه شهري به شرح زير مي باشد:
2-1- كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ 3.000.000 ريال.
2-2- كاربري 3 تا 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2-3- كاربري بيش از 10 قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3 – حق الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير مي باشد:
3-1- ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ 3.000.000 ريال.
3-2- ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 500.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3-3- ساختمان با بيش از 10 واحد قابل تفكيك، مبلغ 200.000 ريال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.

تبصره – دستمزد ساير رشته هاي زيرگروه 6 طبق ماده 10 اين تعرفه خواهد بود.

گروه 7- صنعت و فن شامل رشته هاي:
(الكتروشيمي، صنايع نفت و پتروشيمي – برق، الكترونيك و مخابرات – برق، ماشين و تأسيسات كارخانجات – تأسيسات ساختماني [ آسانسور و شوفاژ و تهويه] – كامپيوتر – گاز و گازرساني – انرژي هسته اي – مهندسي هوافضا – مهندسي پزشكي – نساجي و رنگرزي)

ماده 46- دستمزد كارشناسي و ارزيابي رشته هاي فوق براساس ماده 12 اين تعرفه و تبصره هاي ذيل آن خواهد بود.

تبصره – حق الزحمه كارشناسي نرم افزار كامپيوتر مطابق ماده 12 اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

گروه 8 – فني و هنري شامل رشته هاي:
(تئاتر – شعر و سرود – تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت -چاپ و چاپخانه – عكاسي و امور سينمايي – طراحي و گرافيك – امور ورزشي – تأليفات – تمبر – صنايع دستي – موسيقي)

ماده 47- دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده هاي غيرمالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل 1.000.000 ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع كننده كارشناسي حداكثر 5.000.000 ريال تعيين مي گردد.

تبصره – دستمزد كارشناسي رشته هاي فوق در پرونده هاي مالي مطابق ماده 12 اين تعرفه محاسبه و حداكثر ده ميليون ريال مي باشد.

ماده 48- دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذيل مي باشد:
الف – دستمزد كارشناسي مسائل فني عكس و فيلم و اختلاف رنگ‌ها، شرايط نوري، كمپوزيسيون (تركيب بندي)، پرسپكتيو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ريال و حداكثر 5.000.000 ريال در هر مورد با نظر مقام ارجاع كننده.
ب – امور مربوط به فيلم برداري و سينما:
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين كننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زير است:
1- برنامه هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويديو و برنامه هاي انيميشن حداقل 1.000.000 ريال.
2- برنامه هاي بلندمدت سينمائي بيشتر از يك ساعت، برحسب مدت فيلم و حداكثر 7.000.000 ريال.
ج – دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده 12 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
د – هزينه هاي مربوط به آزمايشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌هاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 اين تعرفه خواهد بود.

گروه 9- كشاورزي شامل رشته هاي:
(كشاورزي و منابع طبيعي – دامپروري و دامپزشكي – محصولات دامي – آبزيان و شيلات – سم و سم شناسي – صنايع چوب – محيط زيست طبيعي – گياه پزشكي)

ماده 49- دستمزد ارزيابي هاي رشته هاي فوق مطابق ماده 12 اين تعرفه محاسبه خواهدشد.

ماده 50 – دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمين‌هاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده 12 اين تعرفه است.

ماده 51 – دستمزد نمونه برداري به منظور تعيين كيفيت و طبقه بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع كننده و كارشناس تعيين مي شود.

ماده 52 – دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 1.000.000 ريال و براي هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از يك هكتار سه درصد دستمزد فوق مي باشد.

ماده 53 – دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس ماده 12 اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداري برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 54 – دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس ماده 12 اين تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه 10- مديريت و خدمات شامل رشته هاي:
(امور آموزشي – امور خبرنگاري و روزنامه نگاري – ايرانگردي و جهانگردي زبانهاي خارجي – امور اداري و استخدامي – كتابداري – امور گمركي – ثبت شرکتها و علائم تجاري و اختراعات)
ماده 55 – دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 700.000 ريال و حداكثر 7.000.000 ريال با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع كننده خواهد بود.

گروه 11- ايمني و حوادث شامل رشتههاي:
(امور آتش سوزي و آتش نشاني – امور اسلحه و مهمات – امنيت عمومي – حوادث ناشي از كار – مواد محترقه و منفجره [ ناريه] )

ماده 56 – دستمزد كارشناسان اين گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعيين مي‌گردد.

ماده 57 – اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با كانون ذيربط يا مركز و تفسير مواد تعرفه حسب مورد به عهده شوراي عالي كارشناسان يا مركز مي باشد.

ماده 58 – كليه متن و مواد و تبصره هاي اين تعرفه از سوي كارشناسان رسمي وكانون‌ها و نيز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع كشور اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و ساير شرکت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد لازم الرعايه است.

ماده 59 – اين تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان در تاريخ 8/12/1389 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم الاجراست. مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه – صادق لاريجاني

 برای خرید و دانلود تمام متن قانون مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *