تعرفه دستمزد کارشناسان

0

 

تعرفه دستمزد کارشناسان


گروه 1- مهندسی آب شامل رشتههای (آب – فلزات – معادن)
رشته مهندسی آب
دستمزد اندازه گیری آب چاه‌ها ، چشمه‌ها ، قنوات ، کانال‌ها و انهار و زهکش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر خواهد بود:
ماده16- دستمزد اندازه گیری آب :
1- تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعاً 250.000 ریال.
2- مازاد 100 لیتر تا یک هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال.
3- مازاد یک هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه 100 ریال تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال .
ماده17- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی :
1- برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری ، بهداشتی ، زراعی و صنعتی مقطوعاً 250.000 ریال.
2- برای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر مواد آلوده کننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 250.000 ریال.
ماده 18- دستمزد بررسی مشخصات سفره آب اعم از آب گذاری ، تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضرری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعاً 300.000 ریال.
تبصره – در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده19- دستمزد ارزیابی قنوات ، چاه‌ها و منصوبات آن ، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود :
1- تا ده میلیون ریال 250.000 ریال.
2- مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال 2 در هزار.
3- مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
ماده20- دستمزد اندازه‌گیری و تشخیص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه گیری آب ، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده21- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 400.000 ریال.
ماده22- دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور و پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمت‌های 8 و 9 تعیین می‌گردد.
ماده23- دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد :
1- حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 250.000 ریال حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
2- حریم رودخانه‌ها و کانال‌های با عرض بستر بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 350.000 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.
ماده24- دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 350.000 ریال.
ماده25- دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسات تبعی آن تا ده میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال دو در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
ماده26 – دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها و کانال‌های آب رسانی و انهار طبق دستمزد قسمت‌های هشتم و نهم این تعرفه تعیین می‌گردد.
تعرفه دستمزد کارشناسان رشته فلزات و معادن
ماده27- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی – ممکن – قطعی) را حسب مورد قاضی یا کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌نمایند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *