تعرفه دستمزد کارشناسان – راه و ساختمان و نقشه برداری

0

 

تعرفه دستمزد کارشناسان – راه و ساختمان و نقشه برداری

 

گروه 6 – راه و ساختمان و نقشه برداری شامل رشتههای : (راه و ساختمان و نقشه برداری – معماری و شهرسازی – معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست – ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی – برنامه ریزی شهری)
ماده 36- دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی .

1- تا یکصد میلیون ریال 5 در هزار .
2- از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال ، نسبت به مازاد 2 در هزار .
3- از پانصد میلیون تا پنج میلیارد ریال ، نسبت به مازاد 5/1 در هزار .

4- از پنج میلیارد ریال به بالا ، نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 25.000.000 ریال .
ماده 37- دستمزد تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل.
1- تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعاً 250.000 ریال.
2 – از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه ، نسبت به مازاد ، ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
تبصره – دستمزد تعیین اجرت المثل و یا اجور گذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.
ماده 38- دستمزد تشخیص علت خسارت :
– دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده 15 تعرفه) تعیین می‌شود.

ماده 39- تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات :
1- تا 5 میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال .
2- از 5 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ، چهار در هزار.
3- از 100 میلیون ریال به بالا ، نسبت به مازاد ، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال.
تبصره – در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات هر دو ، موضوع کارشناسی باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.

ماده40- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت :
الف – دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان :
1- تا ده میلیون ریال ، دو درصد (بیست در هزار).
2- از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد ، ده در هزار.
3- از پانصد میلیون ریال به بالا ، 5 در هزار تا حداکثر مبلغ 000/500/7 ریال.
ب – دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت بر مبنای نرخ‌های بند (الف) این ماده به اضافه بیست درصد محاسبه می‌گردد.
پ – در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه سازی ، خیابان سازی و ک-انال سازی دست-مزد مربوطه 50 درصد نرخ‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهد بود.
ت – دستمزد بررسی و تعیین کیفیت آسفالت و بتن بر اساس 30% هزینه‌های آزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500 (پانصد هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال خواهد بود.
ث – در صورتی که برای رسیدگی یا تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج – برای ساختمانهای تکراری (بلوک مجزا) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تعلق می‌گیرد.
ماده41- دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا :
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1000 (یک هزار ) ریال و حداقل 150.000 (یکصد وپنجاه هزار) ریال و حداکثر تا 3.000.000 ریال.
ماده42- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا :
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1.500 (یکهزار و پانصد) ریال و حداقل 000/200 (دویست هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 4.000.000 ریال.
ماده43- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری ، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود :
1- معماری کلی هر متر مربع 750 ریال حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال.
2- سازه هر متر مربع 1000 ریال حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال.
3- برق و تأسیسات هر متر مربع 500 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
تبصره1- در مواردی که طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر در بندهای (1) و (2) محسوب و برای طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهدشد.
تبصره2- چنان چه به جای نقشه‌های کامل معمول ردیف‌های فوق ، مقدار کمتری نقشه مورد نیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌کند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مترجمان رسمی – کارشناسان رسمی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *