اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب

0

 

تصويب نامه در خصوص كاهش الگوي مصرف آب

1- وزارتخانه ها و كليه واحدهاي تابع، شركت هاي دولتي، نهادها و ارگان ها، مراكز نظامي و انتظامي، نهادهاي خدمات عمومي، واحدهاي تجاري و بخش خدماتي كارخانه هايي كه از شبكه هاي آب شهري استفاده مي نمايند ، موظفند سي درصد از مصارف آب خود را نسبت به سال قبل كاهش داده و شركت آب و فاضلاب استان تهران در اسرع وقت سهميه مجاز مصرفي را به آنها اعلام خواهد نمود. در صورت عدم رعايت تا (15) تيرماه، به طور موقت انشعاب آنها قطع و پس از حصول اطمينان از رعايت سهميه اعلام شده، وصل خواهد شد.
2- كليه شهروندان تهراني و ساير شهرهاي بحران دار موظف به كاهش الگوي مصرف و رعايت الگوي مصرف سرانه در شرايط بحران كه وزارت نيرو براي هر شهر اعلام مي كند، مي باشند. الگوي مصرف تعيين شده در برآوردن نيازهاي عادي مشتركان خللي وارد نمي كند.
3- شركت آب و فاضلاب استان تهران مجاز خواهد بود با اعلام قبلي از ابتداي تيرماه نسبت به نوبت بندي آب در نقاط مختلف شهر تهران اقدام نمايد.
4- شهرداري تهران و شركت آب و فاضلاب استان تهران مكلفند با همكاري يكديگر نسبت به تقليل قطر انشعاب و يا جمع آوري انشعاب هاي فضاي سبز اقدام نمايند و سازمان آب منطقه اي تهران نيز به منظور جبران نياز آب فضاي سبز نسبت به صدور مجوز حفاري در مناطقي كه داراي آب غيرقابل شرب (غير كيفي) مي باشد، اقدام نمايد.
5- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران ترتيبي اتخاذ نمايند تا در ساخت و سازهاي جديد اقدامات لازم به منظور امكان واگذاري كنتورهاي مجزا به هر واحد ساختماني فراهم گردد.
6- وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه استانداردهاي لازم براي توليد شيرها و تجهيزات كنترل مصرف آب را تهيه نموده و تسهيلات لازم را براي توليد انبوه آنها جهت توليد كنندگان فراهم نمايد.
7- در دوره بحراني شركت آب و فاضلاب استان تهران مجاز است با هماهنگي نسبت به حفر چاه در محدوده اراضي و پارك هاي متعلق به سازمان ملي زمين و مسكن و شهرداري تهران و ساير نهادها اقدام نمايد.
8- شركت آب و فاضلاب استان تهران مجاز است با اخطار قبلي نسبت به قطع موقت آب مشتركاني كه از آب شبكه شهري براي مصارف غير شرب نظير آبياري، شستشو حياط و پياده رو، شستشوي خودرو به وسيله شيلنگ استفاده مي نمايند، اقدام نمايد.
9- شركت آب و فاضلاب استان تهران مجاز به نصب وسايل كاهنده مصرف براي كليه مشتركان اعم از خانگي و غير خانگي بوده و هزينه مربوط را با درج در قبوض آب بها ظرف يك سال دريافت نمايد.
10- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در دوره بحران بدون اخذ هزينه، همكاري لازم را با شركت آب و فاضلاب استان تهران به عمل آورد به نحوي كه به طور روزانه اوقات خاصي جهت اطلاع رساني و تبليغ كاهش مصرف اختصاص يابد.
11- دوره بحران براي سال جاري در مرحله اول از ابتداي تيرماه سال جاري به مدت شش ماه بوده و در صورت ادامه خشكسالي دوره ياد شده با نظر وزير نيرو تمديد خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون آب و فاضلاب در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *