تشكيل هيأت و استقرار آن

0

 

آیین نامه اجرایی قانون هیأت منصفه

فصل سوم – تشكيل هيأت و استقرار آن

ماده 15 – پس از انتخاب اعضای هيأت‌، اولين جلسه هيأت در هر استان بنا به دعوت نماينده رئیس قوه قضائیه ‌و با حضور رئیس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و با حضور دو سوم‌ (2.3) اعضای هيأت ‌، رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق آراي اعضای حاضر هيأت معتبر است‌.

ماده 16 – هيأت هر استان در اولين جلسه خود يكي از اعضای خود را براي مدت دو سال به عنوان دبير انتخاب ‌مي‌كند.
ماده 17 – دبير هيأت‌ ، رئیس دبيرخانه هيأت است و مسئولیت كليه امور اداري و مالي هيأت را برعهده دارد.
ماده 18 – دبير هيأت درخصوص اموال هيأت امين محسوب و درصورت تعدي و تفريط مسئول خسارات‌وارده به هيأت مي‌باشد.

ماده 19 – كليه مكاتبات رسمي ‌، دعوتنامه‌ها و اسناد و اوراق مالي با امضاي دبير و مهر هيأت معتبر است‌.
ماده 20 – کمک هاي اهدايي به هيأت تحويل دبيرخانه هيأت خواهد شد و براساس دستور و حواله دبير هزينه‌ خواهد شد. قبل از انتخاب دبير هيأت‌ ، موقتاً کمک‌هاي اهدايي در اختيار نماينده رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت‌ كه پس از انتخاب دبير تحويل وي مي‌شود.

ماده 21 – تا تهيه مكان مناسب براي هيأت‌ ، استانداري محل مناسبي را در اختيار دبيرخانه هيأت هر استان‌قرار خواهد داد.

ماده 22- اعضای هيأت در اولين جلسه و پس از رسميت آن مراسم تحليف را به جاي مي‌آورند. براي اجراي‌مراسم سوگند كليه اعضاء قيام و عبارات سوگند را كه توسط يكي از اعضا با صداي بلند قرائت مي‌شود تكرار مي‌كنند. در پايان نسخه‌اي از سوگندنامه به امضاي هريك از اعضا مي‌رسد و در دبيرخانه هيأت نگهداري مي‌شود.
اعضابي كه در جلسه اول حضور ندارند در اولين فرصت ممكن مراسم فوق را در حضور دبير هيأت به جاي مي‌آورند.
متن سوگند به شرح ذيل است‌ :

اكنون كه اينجانب به عضويت هيأت منصفه انتخاب شده‌ام دربرابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعادل سوگند ياد كرده و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي‌كنم كه در انجام وظايف در هيأت منصفه جانب عدالت و انصاف را نگاه دارم و بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي شخصي و گروهي و با رعايت صداقت و تقوي امانتي را كه از طرف عموم ‌به من اعطا شده را محترم شمارم و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانم و در اجراي اين وظيفه ‌خطير در احقاق حق و ابطال باطل بكوشم‌.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات دادگاه ها در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *