تبصره 4 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري

0

 

تبصره 4 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري مصوب اسفند ماه 38 ناظر به تبديل رتبه اداري ليسانسيه‌هاي قضائي دانشكده حقوق است كه در سال 1330 در وزارت دادگستري مشغول خدمت نبوده و نمي‌توانسته‌اند از مزيت مذكور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب 35 استفاده نمايند

حكم شماره 603-4/3/1343

در موضوع تبديل رتبه كارمندان اداري وزارت دادگستري به قضائي و استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه رويه‌هاي مختلفي در ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه بنا به درخواست جناب آقاي دادستان كل به شرح ذيل :

الف) به حكايت پرونده 4/827 آقاي … كارمند اداري وزارت دادگستري به شعبه هفتم ديوان عالي كشور شكايت كرده است : « در دوره سوم كلاس قضائي شركت داشته است و در امتحان كتبي قبول شده است وزارت دادگستري از اينكه امتحان شفاهي به عمل آورد خودداري مي‌نمايد و تقاضا نموده است كه حكم صادر شود تا از او امتحان شفاهي به عمل آيد و ضمناً به حكم تبصره 4 ماده 1 قانون سازمان دادگستري مصوب سال 1335 پايه اداري او به پايه قضائي تبديل گردد » .

وزارت دادگستري پاسخ داده است تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 12/12/38 ناقض قانون مورد استناد شاكي است و تبديل پايه منحصراً در مورد ليسانسيه‌هاي رشته قضائي از دانشكده حقوق اجازه داده شده است .

شعبه هفتم ديوان عالي كشور بعد از تبادل لوايح و رسيدگي چنين رأي داده است :

رأي – چون شاكي با اجازه وزارتخانه طبق قانون وقت در كلاس قضائي شركت و در امتحان كتبي كلاس مزبور موفقيت حاصل نموده و وزارتخانه امتحان شفاهي او را موكول به دعوت مجدد كرده و تاكنون براي گذارندن امتحان از او دعوت نشده و مزاياي مقرر در تبصره ماده يك قانون مصوب سال 1335 ناظر به كساني است كه در سال 1330 در آن وزارتخانه مشغول خدمت بوده و تبصره 4 قانون اعزام محصل به خارجه كه به طور كلي مربوط به امر تبديل پايه ليسانسيه‌هاست ناسخ قانون فوق الذكر نبوده و حكم آن ناظر به وقت و شرط معيني مي‌باشد بنابراين انجام امور و امتحان شاكي و اجراي حكم تبصره 4 ماده 1 قانون سال 35 درباره او مانعي ندارد و شكايت تا اين حد وارد به نظر مي‌رسد .

از اين رأي درخواست تجديد نظر شده و دادگاه تجديد نظر چنين رأي داده است :

رأي – اعتراض وزارت دادگستري بر حكم مورد درخواست تجديد نظر با توجه به جهاتي كه در حكم بدوي استناد شده وارد نيست و حكم مزبور خالي از اشكال و تأييد مي‌گردد.

ب ) به موجب پرونده 7/690 آقاي … كارمند اداري وزارت دادگستري به شعبه هفتم ديوان عالي كشور شكايت كرده است كه : « فارغ التحصيل دوره سوم كلاس قضائي مي‌باشد و از عهده امتحان كتبي وشفاهي برآمده است . از وزارت دادگستري با اجازه تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب سال 1335 تقاضاي تبديل پايه اداري خود را به پايه قضائي نموده و ترتيب اثر نداده‌اند و درخواست صدور حكم نموده است » .

وزارت دادگستري در پاسخ دفاع كرده است كه اولاً موضوع راجع به اين شخص در شوراي عالي وزارت دادگستري طرح شده و تقاضاي او را قبول نكرده‌اند و در ثاني تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 12/12/38 ناقض قانون مورد استناد شاكي است و تنها تبديل پايه اداري ليسانسيه‌هاي قضائي به پايه قضائي تجويز شده است » .

آقاي … طرح موضوع را در شوراي عالي اداري وزارت دادگستري تكذيب و نسبت به دفاع ديگر هم پاسخ داده است .

شعبه هفتم ديوان عالي كشور چنين رأي داده است :

رأي – با ملاحظه جواب وزارت دادگستري چون از ناحيه آن وزارتخانه تخلفي به عمل نيامده شكايت وارد به نظر نمي‌‌رسد و رد مي‌شود .

بر اثر درخواست تجديد نظر آقاي … دادگاه تجديد نظر چنين رأي داده است :

رأي – هر چند به موجب تبصره ماده 17 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1333 وزارت دادگستري مي‌توانسته است پايه اداري فارغ التحصيلان كلاس‌هاي قضائي مشمول تبصره مزبور را به پايه قضائي تبديل نمايد ولي اين اقدام درباره آقاي … معمول نگرديده تا اينكه تبصره مزبور رد سال 35 به موجب ماده اول لايحه قانوني متمم سازمان دادگستري اصلاح و تبصره 4 ماده مزبور قائم مقام آن شده است . تبصره اخيرالذكر نيز در قانون اصلاح بعضي از مواد قانون اصول تشكيلات دادگستري و اعزام قضات به خارج اصلاح و به موجب آن فقط تبديل پايه اداري ليسانسيه‌هاي قضائي دانشكده حقوق كه مشمول آن ماده باشند تجويز گرديده است . بنابراين اعتراضات آقاي … بر دادنامه مورد تجديد نظر وارد نبوده دادنامه مزبور بي‌اشكال است و استوار مي‌باشد .

به قسمي كه ملاحظه مي‌فرمايند راجع به استنباط از تبصره 4 قانون اعزام قضات به خارجه مصوب 12/12/38 از دادگاه‌هاي مختلف آراء مختلف صادر شده كه يكي آن را ناقض تبصره 4 ماده 1 قانون متمم سازمان دادگستري مصوب 1335 دانسته و ديگر ندانسته است و لذا با اجازه ماده 3 قانون اضافي به آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي يكسان شدن رويه تقاضاي طرح موضوع را در آن هيأت دارد تا نسبت به موضوع بررسي و اتخاذ نظر فرمايند.

موضوع مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و به شرح زير رأي داده‌اند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

« تبصره 4 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري مصوب اسفند ماه 1338 ناظر به تبديل رتبه اداري ليسانسيه‌هاي قضائي دانشكده حقوق است كه در سال 1330 در وزارت دادگستري مشغول خدمت نبوده و نمي‌توانسته‌اند از مزيت مذكور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب سال 1335 استفاده نمايند و چون اجراي مفاد آن با اجراي حكم تبصره اخيرالذكر در باره ليسانسيه‌هاي حقوق و دانشكده معقول و منقول و فارغ التحصيلان كلاس قضائي كه در سال 1330 در وزارت دادگستري مشغول خدمت بوده‌اند تباين و تهافتي ندارد تبصره اخير الذكر به قوت خود باقي بوده و فسخ نشده و نتيجه حكم مورخ 18/4/41 به كلاسه 15/767 شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه در مرحله تجديد نظر نيز تأييد شده صحيحاً صادر گرديده و خالي از اشكال است ».

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به امور استخدامی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

20,000 ریال – خرید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *