منبع : /www.acclearn.com

دانلود کتاب آئین نگارش و مکاتبات اداری چاپ زمستان 1390  office-correspondence

دانلود کتاب توصیه های نگارشی

www.mrlawyer.ir
تعهد نامه
پذیرش خطر
نامه نگاری