اصلاحيه آيين نامه اجرايي – فروش اموال منقول

0

 

اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم

 فروش اموال منقول

ماده 31- هرگاه مؤدي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تأديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده وكليه بدهي و هزينه ها از حاصل فروش برداشته مي شود؛ مگر اين كه مؤدي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد كه در اين صورت با اجازه سازمان امور مالياتي كشور با رعايت موضوع ماده 167 قانون ماليات هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملکي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.

ماده 32- آگهي فروش بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده 31 اين آيين نامه منتشر و حاوي نكات ذيل مي باشد:
1 – نوع اموال بازداشت شده و تصريح بر توقيف بودن اموال و كيفيت تصرف؛
2 – روز و ساعت و محل فروش؛
3 – قيمت پايه كه مزايده از آن شروع مي شود؛
4 – در مورد وسائط نقليه موتوري، نوع، نام كارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاك انتظامي، رنگ، شماره موتور و شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه؛
5 – در مورد حق الامتياز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذكر شماره آن و ميزان بدهي معوقه؛
6 – در مورد حقوق مالکيت هاي فکري و معنوي مشخصات حقوق مذکور.

تبصره – براي شرکت در مزايده، توديع سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانکي به ميزان ده درصد قيمت پايه مي باشد.

ماده 33- روز فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور كمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سريع الفساد و يا اموالي كه نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين مي شود.

ماده 34- اموال منقول بازداشت شده اي كه قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد.

تبصره – رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت کالاها هر سه سال يک بار توسط رئيس سازمان امور مالياتي کشور قابل تغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي باشد.

ماده 35- آگهي فروش بايد به معابر عمومي، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور اعلام و يک نوبت در يکي از روزنامه ها درج شود.

ماده 36- درصورت تغيير روز فروش، با رعايت مواد بالا آگهي تجديد مي شود.

ماده 37- تصنيفات، تأليفات و ترجمه هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشرنشده، بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانوني آنها به معرض فروش گذاشته نمي شود.

ماده 38- مؤدي مي تواند مثل ساير اشخاص در مزايده شركت نمايد ولي مأموران اجرا و مباشرين فروش و اقارب درجه اول آنها حق شركت در مزايده را ندارند.

ماده 39- مؤدي مي تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا كند، اين تقاضا درصورتي پذيرفته خواهد شد كه به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.

ماده 40- شخصي كه بالاترين قيمت را اعلام مي دارد برنده مزايده شناخته مي شود و بايد ظرف مدت ده روز، تمام قيمت را به حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود واريز نمايد؛ در صورت انصراف، سپرده دريافتي به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذكور فروخته مي شود.

ماده 41- هزينه نشر آگهي و حق الحفاظ و ساير مخارج به عهده مؤدي و به حساب او منظور مي شود.

ماده 42- هرگاه اموال به قيمت ارزيابي شده، خريدار نداشته باشد، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذكور درماده 33 اين آيين نامه، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود براي بار سوم آگهي منتشر و در آن قيد مي نمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات فروخته خواهد شد. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي بدهي مؤدي را نكند، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مؤدي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رساند.

تبصره – چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجرا به وجود آيد اداره مزبور مي تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده، مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد.

ماده 43- جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقلاب و دادستان انتظامي مالياتي برگزار و صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذكور و بالاترين مقام اداره كل امور مالياتي يا نماينده قانوني وي مي رسد.

ماده 44- اموال منقولي كه دراجراي مقررات اين آيين نامه به فروش رسيده، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و مؤدي براي امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور کلي نسبت به فراهم آوردن شرايط انتقال رسمي اقدام ننمايد، اداره كل امورمالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارك لازم به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به يكي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني، نماينده اداره كل امور مالياتي را براي انجام کليه امور و امضاي سند انتقال معرفي خواهد نمود كه به نمايندگي ازطرف مؤدي اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد.

ماده 45- در مواردي كه در اجراي مقررات اين آيين نامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود، در صورت صلاحديد سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يکي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد. در صورتي كه مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده اداره كل امور مالياتي به نمايندگي از طرف مؤدي، کليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *