اصلاحيه آيين نامه اجرايي – بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

0

 

اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم

بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

ماده 46- در صورتي كه اموال منقول مؤدي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد، اداره وصول واجرا نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مؤدي با رعايت ماده 212 قانون ماليات هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي نمايد.

ماده 47- بازداشت نامه اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعيه مذكور و در صورت تعلق ملک به مؤدي يا مؤديان، توقيف بودن ملك را در دفاتر مربوط قيد و موقوف المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعكس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي ذي ربط اعلام مي دارد.

تبصره – مسئول اجرائيات عنداللزوم مي تواند با ارائه مشخصات كامل سجلي مؤدي از اداره ثبت اسناد و املاك در مورد وجود املاك به نام مؤدي يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را استعلام نمايد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته مشخصات كامل ثبتي ملک و يا املاک و يا هر نوع حق متعلق به مؤدي را كتباً به ادارات استعلام كننده، اعلام نمايد.

ماده 48- درصورتي كه مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مؤدي درآمدي داشته باشد، برابر مقررات اين آيين نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملك، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مؤدي محسوب خواهد شد. در صورتي که درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مؤدي را نمايد از فروش ملك خودداري مي گردد.

ماده 49- اداره امور مالياتي مكلف است، براي فروش اموال غيرمنقول، اعلاني مشتمل بر: نام ونام خانوادگي مؤدي، نوع و كاربري، محل وقوع، مساحت تقريبي عرصه و اعيان، مبلغ بدهي مؤدي و ساير مشخصات آن را با تصريح به اين كه تمام ملك يا قسمتي از آن فروخته مي شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد و ساير شرايط قانوني مربوط از جمله مفاد تبصره هاي ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد.

ماده 50 – براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا کارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت.

ماده 51 – مقررات فصل چهارم اين آيين نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري مي باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملك مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم عمل خواهد شد.

ماده 52 – پس ازانجام مزايده، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موكول به انقضاي يك ماه ازتاريخ تنظيم صورت مجلس يادشده خواهد بود. هرگاه مؤدي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت كليه بدهي خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون ماليات هاي مستقيم اقدام و هزينه هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده 53 – درصورتي كه مؤدي پس از انقضاي يك ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را فراهم نياورد، اداره امور مالياتي مستندات و مدارك لازم را به يکي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي به نمايندگي ازطرف مؤدي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 54 – درمواردي که طبق ماده 215 قانون ماليات هاي مستقيم براي ملک مورد مزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالياتي کشور با تملک آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي کشور به يکي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتي که مؤدي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به نمايندگي از طرف مؤدي کليه شرايط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد کرد.

ماده 55 – در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون ماليات هاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند، مقررات اين آيين نامه حسب مورد نسبت به ماترك اموال مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد.

ماده 56 – هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي ازآن ادعاي حق كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود كه دعوي، مستند به سند رسمي يا رأي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر موردتأييد هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم قرارگيرد.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *