اساسنامه موسسه

0

ماده 1- نام و نوع مؤسسه :

ماده 2- موضوع مؤسسه :

ماده 3- مركز اصلی مؤسسه و نشانی كامل آن :

ماده 4- مبداء تشكيل مؤسسه و مدت آن :

ماده 5- دارايي مؤسسه :

ماده 6- تابعيت مؤسسه :

ماده 7- اسامی مؤسسين و مشخصات و محل اقامت هريك و ميزان دارايی آنها :

ماده 8- هيچ يك از اعضاء مؤسسه حق انتقال تمام و يا قسمتی از حقوق و دارايی خود را كه در اين مؤسسه دارا ميباشد به غير نخواهد داشت ، مگر اين كه رضايت و موافقت دارندگان لااقل ………………….. دارايی مؤسسه جلب گردد و انتقال به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی در يكی از دفاتر اسناد رسمی و يا با تنظيم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شركتها.

ماده 9- مديران مؤسسه و اختيارات آنها و دارندگان حق امضاء در مؤسسه به ترتيب ذيل می باشد :

ماده 10) ………………….. مؤسسه ، نماينده قانونی مؤسسه بوده و می تواند در كليه امور مؤسسه مداخله و اقدام نمايد مخصوصاً در موارد زير :

  • الف) انجام كليه امور مؤسسه از هر جهت و هر قبيل .
  • ب) گشايش حساب جاری و ثابت در بانكها و بنگاه ها و غيره .
  • ج) تحصيل هر نوع اعتبار .
  • د) مشاركت با سايرشركت ها و مؤسسات و شركت های مشابه كه موضوع فعاليت آنها يكسان باشد.
  • هـ ) عقد هرگونه قرارداد با اشخاص و شركت ها و بانكها و غيره با هر نوع قيد وشرطی كه مصلحت باشد .
  • و) استخدام كارگران و كارمندان و متخصصين و كارشناسان وغيره و تعيين حقوق و پاداش برای آنها .
  • ز) انتخاب وكيل با حق وكالت در توكيل و دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن.
  • ح) مراجعه به ادارات و دواير دولتی و گمركات و بانك ها و شخصيت های حقوقی و حقيقی ديگر جهت انجام كليه اموری كه مربوط به اين مؤسسهاس .
  • ط) اختيارات و مدت تصدی ………………….. نامحدود است .
  • ی) هر تصميمی را كه ………………….. مؤسسه برای انجام كليه اموری كه مربوط به توسعه هدف و منظور مؤسسه لازم و مقتضی باشد و به ………………….. اتخاذ گردد معتبر و قابل اجراء خواهد بود .

ماده 11) …………………. می تواند تمام و يا قسمتی از اختيارات و حق امضاء خود را به موجب وكالت نامه رسمی به عضو ديگر مؤسسه و يا اشخاص ثالث تفويض كند و دروكالت نامه مزبور بايستي حدود و اختيارات وكيل به طور روشن و صريح قيد گردد .

ماده 12) ………………….. انحلال مؤسسه : انحلال موسسه با موافقت و به تصويب عده اي از اعضاء كه دارای اكثريت عددی بوده و نيز لااقل داراي 55% كل دارايی مؤسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی كه رأی به انحلال مؤسسه داد يك يا چند نفر از بين اعضاء و يا از خارج به سمت مدير تصفيه انتخاب می گردند .

ماده 13) ………………….. هرنوع تغييری در موارد اين اساسنامه موسسه از قبيل كم كردن يا زياد كردن دارايی مؤسسه ، ورود و خروج اعضاء مؤسسه ، اصلاح يا الحاقی نسبت به مفاد اساسنامه  انتخاب اعضاء مؤسسه و بالاخره كليه تصميمات لازمه برای تغيير و تبديل مواد اساسنامه بايستی با موافقت ………………….. باشد .

ماده 14) ………………….. تشكيل مجامع عمومی اعم از عادی و يا فوق العاده بنا به دعوت هر يك از مديران مؤسسه به وسيله ارسال نامه كتبی به عمل خواهد آمد و فاصله بين تاريخ دعوت تا روز تشكيل جلسه لااقل ده روز و در صورت حضور كليه اعضاء در جلسه احتياجی به دعوت مزبور نيست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصميمات لازم اقدام نمايد .

ماده 15) ………………….. اختلاف حاصله بين اعضاء مؤسسه از طريق داوری حل و فصل خواهد شد .

ماده 16) ………………….. درساير موضوعاتی كه دراين اساسنامه موسسه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت آئين نامه اصلاحی ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجاری مصوب 1337 عمل خواهد شد .

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *