اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه شرکت های بیمه – ارکان شرکت

0

 

اساسنامه شرکت های بیمه

ارکان شرکت

ماده 6 – شرکت دارای ارکان زیر است :
الف – مجمع عمومی
ب – هیأت مدیره
ج – مدیر عامل
د – بازرس قانونی
الف مجمع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی مرکب از وزراء امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد که ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 8- مجمع عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است. اصل صورتجلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای هریک از اعضاء مجمع ارسال می گردد.
تبصره – رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عموی شرکت حضور می یابد و درصورت لزوم ، مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت.
ماده 9- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک مرتبه تشکیل می شود. مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده به پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیأت مدیره و یا بازرس قانونی تشکیل شود. تشکیل جلسات مجمع عمومی بنابر دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل خواهد بود.
مدیر عامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند و تاریخ تشکیل جلسه نمی تواند بیش از یکماه از تاریخ دعوت نامه تعیین گردد. در دعوت نامه دستور جلسه ، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آنکه قبلا جزو دستور قرارداده شده باشد.
ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
1- تعیین خط مشی کلی شرکت.
2- انتخاب مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره .
3- انتخاب بازرس قانونی .
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیأت مدیره ، ترازنامه حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرس قانونی .
5- رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت.
6- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول شرکت.
7- تصویب تشکیلات وآیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیر عامل پس از تأیید هیأت مدیره پیشنهاد می شود.
8- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل ، اعضاء هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی در چار چوب مقررات مربوط .
9- پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت به هیأت وزیران .
10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست هیأت مدیره در مورد تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب .
11- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه قرار گرفته باشد.
12- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شعبه یا شعب در خارج از کشور به پیشنهاد هیأت مدیره .
ب هیأت مدیره
ماده 11- هیأت مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد هریک از آنان برای دوره های بعد بلامانع است .
تبصره 1- مدیر عامل عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت می باشد.
تبصره 2- عزل هریک از اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور خواهد بود.
تبصره 3- احکام انتصاب و عزل مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می گردد.
تبصره 4- درصورت فوت یا استعفاء یا عزل یا ممنوعیت های قانونی هریک از اعضاء هیأت مدیره ، مجمع عمومی می بایست در اسرع وقت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید.
تبصره 5- حداقل 3 نفر از اعضاء هیأت مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند.
ماده 12- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء اعضاء هیأت مدیره معتبر خواهد بود. این تصمیمات به صورت مکتوب تنظیم و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید.
استدلال نظر مخالف می بایست در ذیل صورت جلسه قید شود.
تبصره – جلسات هیأت مدیره با دعوت مدیر عامل تشکیل می گردد لکن هریک از اعضاء هیأت مدیره می تواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را کتبا به مدیر عامل تسلیم دارد. دراین صورت مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته کتبا اعضا را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید.
ماده 13- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به قرار زیر است:
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی .
2- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه ، تشکیلات ، آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت و اصلاحات آن از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.
3- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیر عامل در چارچوب تشکیلات مصوب .
4- ارائه پیشنهاد تأسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اخذ تصمیم مجمع عمومی.
5- اتخاذ تصمیم نسبت به قبول با واگذاری نمایندگی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیر عامل.
6- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاری های شرکت به پیشنهاد مدیر عامل .
7- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه اتکایی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیر عامل .
8- تصویب آیین نامه های فنی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صدور بیمه نامه پرداخت خسارت.
9- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بازیافتی خسارات .
10- تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اظهار نظر درخصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی .
11- تصویب بودجه تفصیلی .
12- رسیدگی و اقدام نسبت به سازش و داوری در مورد دعاوی با رعایت مقررات مربوط.
13- تنظمی و تصویب سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت با توجه به آیین نامه استخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری .
14- بررسی و تأیید ترازنامه و صورتحساب سود وزیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی.
15- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود ویژه موضوع ماده 6 قانون اداره امور شرکت های بیمه و آیین نامه اجرایی آن.
16- پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی .
17- اتخاذ تصمیم و یا اظهار نظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد.
ج- مدیر عامل
ماده 14- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است و به طور کلی اداره امور شرکت را عهده دار می باشد.
ماده 15- وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح زیر است:
1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره .
2- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره .
3- نمایندگی شرکت درمقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل تا یک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی.
4- ارائه پیشنهاد در خصوص قبول و واگذاری بیمه های اتکایی به هیأت مدیره.
5- تعیین برنامه های کار با توجه به مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طرح در هیأت مدیره .
7- استخدام ، نصب و عزل و تعیین شغل کارکنان با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی .
8- مدیر عامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون ویا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت ارکان دیگر شرکت باشد.
تبصره – مدیر عامل می تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از اعضاء هیأت مدیره ، و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.
د بازرس قانونی
ماده 16- بازرس قانونی شرکت سازمان حسابرسی می باشد. بازرس قانونی حق دارد از کلیه امور شرکت اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امورجاری شرکت را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت بشود.
ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرس قانونی خواهد شد. بازرس قانونی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی ، گزارش خود را به هیأت مدیره و مجمع عمومی تسلیم نماید.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات کار ، تامین اجتماعی و بیمه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *