اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

ادعاي عدم تعلق شناسنامه كه مورد تأييد اداره آمار نباشد باعث اختلاف است

0

 ادعاي عدم تعلق شناسنامه كه مورد تأييد اداره آمار نباشد عنواناً اختلاف در اسناد سجلي و رسيدگي در صلاحيت دادگستري است

روزنامه رسمي 8640-14/6/1353

حكم شماره 27-15/3/1353

رديف 20/53

رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

آقاي دادرس علي البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره 11/35-20/3/51 رونوشت احكام شماره 61/570-24/9/50 و 544-50 دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذكرگرديده است كه به موجب احكام مذكور در استنباط از قانون رويه هاي مختلف اتخاذگرديده است نامه و رونوشت آراء ملاحظه گرديد و اينك خلاصه اي از دو حكم ذيلاً ارائه مي‌شود :

الف) آقاي محمد طاهري دارنده شناسنامه شماره 8 متولد سال 1304 دادخواستي به خواسته صدور حكم بر ابطال شناسنامه شماره 8 و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جديد به دادگاه شهرستان سبزوار تسليم و توضيح داده كه برادري به نام محمد متولد سال 1304 داشته كه قبل از تولد او درگذشته ولي پدرش واقعه فوت وي را ثبت نكرده و در سال 1315 كه او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفاي او براي وي استفاده كرده است و لذا صدور حكم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جديد تقاضا كرد ، دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علي البدل رسيدگي نموده و به استدلال اينكه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جديد از وظايف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتي است كه از ناحيه اداره آمار واقع شده باشد خودداري و رسيدگي به موضوع دعوي را صالح ندانسته است بر اثر پژوهش خواهي از اين دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسيدگي كرده و به استدلال اينكه بين خواهان دعوي و اداره آمار در مورد اسناد سجلي اختلاف حادث شده رسيدگي به دعوي را در صلاحيت دادگاه دادگستري دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحيت رسيدگي موضوع را به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع نموده است .

ب) به طوري كه دادنامه شماره 554-50 دادگاه شهرستان سبزوار حكايت دارد بانو فاطمه خسروي دارنده شناسنامه شماره 13 حوزه ثبت احوال سبزوار دادخواستي به خواسته ابطال شناسنامه شماره 13 و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد عليه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسليم و توضيح داده كه خواهري به نام فاطمه داشته كه در سال 1316 متولد شده بود و اين خواهر صاحب شناسنامه شماره 13 بوده كه فوت شده و پدرش به علت بي سوادي واقعه فوت را ثبت نكرده و در سال 22 كه او متولد شده و او را به نام فاطمه ناميده و از شناسنامه خواهر متوفاي او براي وي استفاده كرده اند . دادگاه شهرستان به اين دعوي رسيدگي كرده و به شرح دادنامه دعوي را وارد دانسته و حكم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جديد صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهي اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح و اين شعبه به استدلال اينكه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جديد در صلاحيت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحيت دادگاه را به اعتبار صلاحيت اداره آمار اعلام نموده است .

اينك با اعلام مراتب در موضوع مختلف فيه مستنداً به ماده 3 از مواد اضافي به قانون آيين دادرسي كيفري نظريه آن هيأت را خواستارم .

دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار

به تاريخ روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد . پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: چون خواهان مدعي است كه شناسنامه موجود متعلق به او نيست و اين ادعا مورد تأييد اداره آمار محل نمي‌باشد دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و به موجب ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت دادگستري مي باشد ، مشاوره نموده چنين رأي مي دهند :

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

نظر به اينكه ادعاي خواهان مبني بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وي مورد قبول اداره آمار نبوده و به همين جهت براي ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوي عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد لذا رأي شعبه سوم دادگاه استان خراسان كه دادگستري را صالح تشخيص داده صحيحاً صادر شده است .

اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم الاتباع است .

برای خرید و دانلود تمام متن آرا مربوط به صلاحیت و عدم صلاحیت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fbinstagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *