اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكونی

قرارداد
(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني)

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقاي ……………………. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………. متولد ……………………………….. ساكن: …………………………………………………………….

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

5,000 ریال – خرید

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *