آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌

0

 

آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌، استان‌ و شورای عالی استان ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره 44/4/1/118068 مورخ ‌13/12/1380 وزارت کشور و به استناد ماده 72 قانون اصلاح تشکیلات شورای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور – مصوب 1365 – آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان‌، استان و شورای عالی استان ها را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 – شوراهای اسلامی بخش ها و شهرهای واقع در محدوده هر شهرستان پس از دعوت ‌فرماندار تشکیل جلسه داده و یک نفر را از میان اعضای خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا برای ‌عضویت در شورای اسلامی شهرستان انتخاب و با تنظیم صورت جلسه حداکثر ظرف 10 روز به فرماندار معرفی می‌نمایند.
تبصره 1 – تعداد اعضای شورای اسلامی شهرستان حداقل پنج نفر می‌باشد و در صورتی که‌ شهرستان کمتر از پنج بخش و شهر داشته باشد ، بقیه اعضاء از بین دیگر نمایندگان شورای شهرها و بخش ها به تناسب جمعیت انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 – فرماندار موظف است پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی بخش ها و شهرها حداکثر ظرف یک هفته برای تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان ‌از نمایندگان معرفی شده دعوت به عمل آورد.

اعضای شورای اسلامی شهرستان در اولین جلسه خود که با حضور حداقل 3/2 ایشان و فرماندار شهرستان تشکیل می‌شود ، از بین خود یک نفر رئیس‌، یک نفر نائب رئیس وحداقل یک منشی با اکثریت نسبی و رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.

تبصره 3 – فرمانداران موظفند بلافاصله پس از تشکیل شورای اسلامی شهرستان اسامی اعضای آن را از طریق رسانه‌های گروهی برای آگاهی عموم منتشر نمایند.

ماده 2 – شورای اسلامی در شهرستان در اولین جلسه خود علاوه بر تعیین اعضای هیأت رئيسه‌، یک نفر را از بین خود و با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان نماینده برای عضویت در شورای اسلامی استان انتخاب و حداکثر ظرف 10 روز کتبا به استاندار معرفی می‌نماید.

تبصره 1 – حداقل تعداد اعضای شورای اسلامی استان پنج نفر می‌باشد. در استان هایی که به‌ دلیل کمی تعداد شهرستان های تابع حد نصاب مقرر حاصل نگردد ، بقیه اعضای شورای اسلامی استان از بین دیگر نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستان ها به تناسب جمعیت انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 – استاندار موظف است پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرستان های تابع استان حداکثر ظرف یک هفته برای تشکیل اولین جلسه شورای اسلامی استان از نمایندگان معرفی شده دعوت به عمل آورد. اعضای شورای اسلامی استان در اولین جلسه‌ خود که با حضور حداقل 3/2 ایشان و استاندار تشکیل می‌شود ، از بین خود یک نفر رئيس‌، یک نفر نائب رئيس و دو نفر منشی با اکثریت نسبی و رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.

تبصره 3 – برای اعضای شورای اسلامی استان با معرفی استاندار ، کارت عضویت به امضای ‌وزیر کشور و مهر وزارت کشور صادر خواهد شد و استانداران موظفند بلافاصله پس از تشکیل ‌شورای اسلامی استان اسامی اعضای آن را از طریق رسانه‌های گروهی برای آگاهی عموم منتشرنمایند.

ماده 3 – شورای اسلامی هر استان در اولین جلسه‌، علاوه بر تعیین اعضای هیأت رئيسه موضوع‌ تبصره (2) ماده (2) یک نفر را از بین خود و با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان نماینده برای‌ عضویت در شورای عالی اسلامی استان ها انتخاب و برای اعلام به وزیر کشور حداکثر ظرف 10 روزبه استاندار معرفی نماید.
تبصره 1 – شورای عالی اسلامی استان ها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی تشکیل‌ می‌گردد وشورای اسلامی هر استان یک نفر نماینده درآن خواهد داشت‌.

تبصره 2 – اولین جلسه شورای عالی اسلامی استان ها حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان ‌انتخاب شورای اسلامی استان ها به دعوت وزیر کشور و با حضور 3/2 نمایندگان تشکیل و یک نفر رئيس‌، دو نفر نائب رئيس‌، دو منشی و یک خزانه دار با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب‌ می‌شوند.

ماده 4 – نمایندگان شوراهای اسلامی مذکور در این آیین ‌نامه که به عضویت شوراهای فرادست ‌در می آیند از عضویت شوراهای پایین‌تر خارج نمی‌گردند.

ماده 5 – در صورت خروج هر یک از اعضای شورای اسلامی شهرستان‌، استان و شورای عالی اسلامی استان ها به دلایلی نظیر استعفاء ، فوت و سلب عضویت‌، شورای اسلامی مربوط موظف ‌است مراتب را برای انتخاب جانشین وی حسب مورد به وزیر کشور ، استاندار و فرماندار اعلام‌ نماید.

تبصره 1 – وزیر کشور ، استاندار و فرماندار موظفند ظرف یک هفته مراتب را به شورای اسلامی ذی‌ربط اعلام نمایند و آن شورا موظف است حداکثر ظرف دو هفته فرد جانشین را انتخاب ‌و معرفی نماید.

تبصره 2 – خروج عضو شورای روستا ، بخش و شهر به هر دلیل از شورا باعث خروج وی ازشورای شهرستان‌، استان و عالی استان ها نیز خواهد شد.

ماده 6 – جلسات شورای اسلامی شهرستان هر ماه حداقل یک ‌بار و جلسات ‌شورای اسلامی استان ‌هر 45 روز حداقل یک بار و جلسات شورای عالی استان ها هر دو ماه حداقل یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 7 – شوراهای شهرستان‌، استان و عالی استان ها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را به ‌ترتیب به فرمانداری‌، استانداری‌، وزارت کشور و نیز حسب مورد به دستگاه های اجرایی ذی ‌ربط ‌ارسال نمایند.
ماده 8 – مسئولین شهرستان و استان موظفند برحسب موضوع و بنا به دعوت شورای شهرستان‌ و استان در جلسه شورای ذی‌ربط شرکت کنند.

ماده 9 – شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را به‌ شورای شهرستان و استان و شورای عالی استان ها ارسال کنند.

ماده 10 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از برنامه و بودجه ‌عمرانی پیشنهادی کشور واستان ها را پس از تهیه حداکثر ظرف یک ماه جهت اعلام نظر در اختیار شورای عالی استان ها بگذارد.
ماده 11 – دبیرخانه شوراهای شهرستان‌، استان و عالی استان ها به ترتیب در مرکز شهرستان‌، مرکزاستان و کشور به طور مستقل تشکیل می‌شود.

ماده 12 – اعتراض به مصوبات شورای شهرستان‌، استان و شورای عالی استان ها فقط توسط ‌فرماندار ، استاندار و وزیر کشور انجام خواهد گرفت‌.

تبصره 1 دستگاه های اجرایی موظفند اعتراض به مصوبات شورای شهرستان‌، استان و شورای عالی استان ها را از طریق فرماندار ، استاندار و وزیر کشور اعلام نمایند.

تبصره 2 – رسیدگی به اعتراض پیرامون مصوبات شورای شهرستان و استان بر عهده هیأت ‌حل اختلاف استان و رسیدگی به اعتراض پیرامون مصوبات شورای عالی استان ها برعهده هیأت حل ‌اختلاف مرکزی است.
ماده 14 – استعفاء یا سلب عضویت اعضای شوراهای ماقبل باعث خروج از عضویت شوراهای ‌مابعد نیز خواهد شد و چنانچه فردی از شورای مابعد استعفاء داده یا سلب عضویت شود تشخیص ‌عضویت یا سلب عضویت او از شوراهای ماقبل برعهده هیأت حل اختلاف مرکزی خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *