آیین نامه ي اجرايي قانون تملك آپارتمان ها – اداره امور ساختمان

0

آیین نامه ي اجرايي قانون تملك آپارتمان ها

بخش دوم – اداره امور ساختمان

فصل اول‌ – مجمع عمومی، ‌طرز انتخاب و وظایف و تعهدات مدیر

ماده 5 – در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده 6 – زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوِق العاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌ به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت ‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌ حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده 7 – در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع ‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی ‌از بین مالکین و یا اشخاص خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌ عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک ‌بار تشکیل شود.

ماده 8 – برای رسمیت مجمع‌، حضور مالکین بیش از نصف ‌مساحت تمام قسمت های اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره – در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده ‌جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد، هرگاه در این جلسه ‌هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

ماده 9 – کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکای تعیین شده ‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالت نامه معتبر خود را به ‌مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره – در صورتی که مالک قسمت اختصاصی‌، شخصیت‌ حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت های حقوقی‌ معرفی خواهد شد.

ماده 10 – هرگاه چند نفر، مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده 7 قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده 11 – مجمع عمومی شرکا دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد :

الف – تعیین رئیس مجمع عمومی‌.

ب – انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ – اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت – تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.

ث – اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.

ج – تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای ‌لازم برای اداره ساختمان‌.

ماده 12 – کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکا باید در صورت جلسه نوشته و به وسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.
تبصره – تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله ‌مدیر یا مدیران به شرکای غایب اطلاع داده شود.
ماده 13 – تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده 6 قانون برای ‌کلیه شرکا الزام‌آور است‌.

فصل دوم– اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران

ماده 14 – مدیر یا مدیران مسوول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.
ماده 15 – اصلاحی مصوب 28/10/1353 – تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت ماموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی ‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.
ماده 16 – در صورت استعفا، فوت‌، عزل یا حجر مدیر یا مدیران قبل از انقضای مدت‌، مجمع عمومی فوِق العاده‌، به منظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیات مدیره به جهات فوق از هیات مدیره خارج شوند، مجمع عمومی ‌فوِق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیات مدیره تشکیل گردد.

ماده 17 تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

ماده 18 – مجمع عمومی یک نفر از مدیران را به عنوان خزانه‌دارتعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که‌ به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌ عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

ماده 19 – مدیر یا مدیران‌، امین شرکا بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را به جای خود انتخاب نمایند.

ماده 20 – مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند.

سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده 4 قانون به وسیله‌ مدیر، تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده 21 – مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج ‌متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت ‌هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی ‌تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

ماده 22 – در کلیه ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها که بیش از ده 10) آپارتمان داشته باشد، مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگاهداری و همچنین تنظیف قسمت های مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا، دربانی استخدام نمایند.

فصل سوم – هزینههای مشترک

ماده 23 شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های ‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت های مشترک ‌بنا مصرف می‌شود، طبق مقررات زیر مشارکت نمایند :

در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های ‌مشترک پیش‌بینی نکرده باشند، سهم هریک از مالکین یا استفاده ‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت‌ زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌، گازوئیل‌، آسفالت‌ پشت بام و غیره به ترتیب مقرر در ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌ هزینه‌های مربوط به سرایدار ، نگهبان‌، متصدی آسانسور، هزینه ‌نگاهداری تاسیسات‌، باغبان‌، تزیینات قسمت های مشترک و غیره ‌به طور مساوی بین مالکین یا استفاده‌ کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده‌ کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.

تبصره – چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی ‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت ‌آن استنکاف نماید، مستاجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های ‌مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌ مشترک به عهده استفاده‌ کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌ کننده‌، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده 24 – هریک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه ‌مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه وتقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم ‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضائی مراجعه کند.

ماده 25 – هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف – هزینه‌های لازم برای استفاده‌، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه‌.
ب – هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران.

فصل چهارم – حفظ و نگاهداری و تعمیر بنا

ماده 26- در صورتی که بین شرکا توافق شده باشد که ‌هزینه‌های نگاهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگاهداری و عملیات یک جز از تأسیسات فقط به عهده بعضی از شرکا باشد ، فقط همین شرکا ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به‌ این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده 27 – مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب ‌می‌کند می توانند به‌ منظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌، وجوهی به‌ عنوان تنخواه گردان از شرکا دریافت دارند.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون موجر و مستاجر در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *