آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

0

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی

موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن

آیین نامه موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحی و تبصره الحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371 به شرح مواد و تبصره های زیرین مورد تصویب واقع و مقرر می گردد از تاریخ ابلاغ حسب مورد به موقع اجراء گذارده شود .

ماده 1 – اعضای هیأت های موضوع ماده 181 مذکور ، از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی ، در تهران از طرف مدیران کل مالیاتی و در سایر شهرستان ها از طرف مدیران کل امور اقتصاد و دارایی استان مربوط منصوب می شوند .

ماده 2 – مدیران کل مذکور در ماده 1 یا سایر مسئولان که اختیار لازم در این باره به آنان تفویض شده با بررسی های لازم و عنداللزوم اخذ گزارش از مأموران تشخیص ذیربط ، ترتیبات مراجعه هیأت ها به مؤدیان را مشخص خواهند نمود و هیأت ها موظفند در هر مورد برابر احکام صادره از طرف مقامات مزبور در روزهایی که در حکم معین گردیده حسب مورد به محل کار یا مراکز امور یا اقامتگاه قانونی مؤدیان مورد مأموریت مراجعه نمایند .

ماده 3 – هیأت های موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه را ملاحظه و ذیل آخرین دفاتر را امضاء و اگر در دفاتر بیش از آنچه در دفترنویسی معمول است ، جای سفید گذاشته شده ، قسمت سفید را با خط قرمز مشخص و مراتب را صورت مجلس نمایند و چنانچه خدشه یا بی ترتیبی دیگری هم در دفاتر با توجه به مقررات آیین نامه موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مشاهده گردد ، این مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس کنند . هیأت ها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی و یا حسابداری برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نمایند .

تبصره – در مورد دفتر کل مؤدیان ، هیأت ها می توانند حداقل به امضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خود اکتفا نمایند .

ماده 4 – هیأت ها می توانند حسب تجویز احکام مأموریت خود ، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار داده و در صورت لزوم از تمامی یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز بدین ترتیب ، دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در برابر ارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی ذیربط منتقل نمایند . در اجرای این ماده هیأت ها باید اطلاعات مکتسبه را جداگانه صورت مجلس نموده آن را به انضمام مدارک تهیه و یا اخذ شده و حسب مورد دفاتر دریافتی همراه با صورت مجلس موضوع ماده این
آیین نامه به مقامات مربوطه تسلیم نمایند .

تبصره – مقامات و مسئولان موضوع ماده 2 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه های مالیاتی و یا حسب مورد کارشناسان و مسئولان واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی ، در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک مأخود را بررسی و گزارش و صورتجلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت ، در همان محل دریافت و به وسیله مأموران تشخیص حوزه مالیاتی ذیربط به مؤدی در قبال اخذ رسید تحویل گردد .

ماده 5 – صورت مجلس تنظیمی هیأت ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد :

 1. شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن .
 2. تاریخ مراجع هیأت .
 3. سال مالیاتی مربوط به دفاتر مورد بازدید .
 4. مشخصات دفاتر ارائه شده .
 5. شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفتر مربوط .
 6. شماره صفحاتی که به علت سفید ماندن با خط قرمز علامت گذاری شده ، با قید نوع دفتر .
 7. ذکر اینکه تبصره ماده 181 نیز ضمن انجام مأموریت اجراء گردیده و صورت مجلس و دفاتر و اسناد و مدارک موضوع آن ضمیمه می باشد (در صورت اجراء تبصره مذکور)
 8. نام و مشخصات و امضاء اعضاء هیأت .
 9. نام و مشخصات مؤدی یا حسابداری .
 10. توضیحات لازم در مورد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا حسابدار وی از امضاء
  صورت جلسه .
 11. سایر توضیحات ضروری در خصوص اجرای مادتین 3 و4 این آیین نامه .

ماده 6 – صورت مجلس موضوع ماده (3) باید در سه نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مؤدی ( یا حسابدار ) تسلیم شود دو نسخه دیگر صورت مجلس در همان روز رسیدگی یا حداکثر در روز بعد با گزارش اقدام هیأت به مقامات یا مسئولان مذکور در ماده 2 تسلیم خواهد شد تا در دفاتر مخصوصی که برای ثبت این صورت جلسات باید اختصاص یابد ، به ترتیب تاریخ ثبت و یک نسخه آن نگاهداری و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده مؤدی به حوزه مالیاتی مربوط فرستاده شود .

تبصره – صورت مجلس موضوع ماده (4) این آیین نامه هم باید در دو نسخه تنظیم و به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک مربوط همراه صورت مجلس فوق الذکر نگهداری و نسخه دیگر یا به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی به حوزه مالیاتی یا عندالاقتضاء به واحد کارشناسی ذیربط تحویل نمایند .

ماده 7 – مأموران تشخیص در مواردی که پرونده را حسب مقررات مربوط به هیأت های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم احاله می نمایند ، مکلفند موارد اجرای ماده 181 قانون مزبور و تبصره آن را هم به آن هیأت ها اعلام کنند تا مفاد صورت جلسه تنظیمی موضوع این آیین نامه نیز مورد توجه آن ها قرار گیرد .

 برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *