اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

0

اصلاح موادی از آیین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

ماده1 – در ماده (1) عبارت (و کارکنان ) بعد از عبارت ( پرداخت وام به سردفتران و دفتریاران ) اضافه می شود.

ماده 2- ماده (2) به این شرح اصلاح می شود :

سرمایه صندوق عبارت است از سرمایه فعلی به اضافه مبالغی که از محل سود حساب بیمه موضوع ماده قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال عاید خواهد شد.

ماده3 – عبارت ( و کارکنان ) به ترتیب به بند 3 و تبصره ماده (9) بعد از عبارت (سردفترو دفتریار) و (سردفتران و دفتریاران ) اضافه می شود.

ماده 4- کارمزد وام دریافتی مندرج در ماده 11 از (5%) به (4%) اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره – وام گیرنده ضمن اخذ وام باید تعهد نماید در صورت تاخیر در پرداخت اقساط علاوه بر اصل و کارمزد 10% (ده درصد) اقساط معوقه را به عنوان جریمه تاخیر در وجه صندوق بپردازد.

ماده 5- ماده (13) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می شود :

ماده13 – حداکثر وام پرداختی به سردفتران و دفتریاران اعم از شاغل و بازنشسته با توجه به وضعیت موجودی صندوق و میزان وجوه واریزی از محل سود حساب بیمه و بازپرداخت وام ها و نوع وام و امکان بازپرداخت آن، همه ساله توسط هیأت مدیره کانون پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.

تبصره1 – دستورالعمل تعیین سهم کارکنان و شرایط و ضوابط و نحوه پرداخت وام به آنان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه توسط کانون سردفتران و دفتریاران تهیه و به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
تبصره 2- حداکثر مدت بازپرداخت وام های اعطایی به سردفتران و دفتریاران و کارکنان پنج سال است .

برای خرید و دانلود تمام متن مجموعه قوانین و مقررات ثبتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *