اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی – تصفیه‌

0

آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی

اجراي مقررات مربوط به مراحل مختلفه ورشكستگي

تصفیه

ماده47 – در مورد ماده 42 قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مخصوصی تنظیم شود. در این صورت مجلس باید نام ‌اشخاصی كه مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت ‌مزایده و بالاترین بهاء هر شی‌ء در آن قید شود. صورت مجلس را رئیس یا كارمند اداره تصفیه امضا می‌نماید.
ماده 48 – هرگاه موضوع مزایده مال غیر منقول باشد ادای این عبارت از طرف رئیس یا كارمند اداره تصفیه كه (فلان مال غیر منقول به بهاءفلان مبلغ به آقای … واگذار می‌شود) باید در صورت مجلس قید گردد و برنده مزایده نیز آن را امضا نماید. هرگاه به بهاء ارزیابی شده‌ خریداری ‌پیدا نشود باید در صورت مجلس ذكر گردد كه مال غیرمنقول ‌در مزایده به فروش نرسید. هرگاه مزایده تحت شرایطی به عمل آید این نكته نیز در صورت مجلس باید قید گردد.
ماده 49 – كسانی كه در مزایده مال غیرمنقول شركت می‌كنند باید صدی ‌پنج بهای مال غیرمنقول ارزیابی شده را به صندوق اداره تصفیه تا روزی كه برای مزایده مقرر شده بسپارند. هرگاه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن كه پیشنهاد دهنده حاضر به اجرای تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.
ماده 50 – هرگاه مال غیر منقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره ‌واقع شده باشد باید اخطاریه‌ای كه متضمن تاریخ و ساعت و محل ‌مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتی كه برنده ‌مزایده غیر از صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا كارمند اداره تصفیه در یكی از دفترخانه‌های اسناد رسمی حضور به هم رسانیده و ضمن انتقال ملك به ‌خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب ‌ورشكسته منظور دارند.
ماده 51 – هرگاه اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نكته باید در موقع مزایده اعلام گردد. در صورتی كه اشیاء مذكور یك جا به یك نفر واگذار شود این انتقال باید به بیمه ‌كننده اعلام گردد.
ماده 52 – انتقال دعوای مشكوكی كه طبق ماده 45 قانون اداره تصفیه‌ پیش‌بینی شده باید به وسیله برگ نمونه و تحت شرایطی كه در آن ‌ذكر شده به عمل آمده و هزینه‌ای كه به آن تعلق می‌گیرد به عهده ‌انتقال‌گیرنده خواهد بود.
ماده 53 – همین كه قرارداد ارفاقی بسته شد اقدام دیگری برای فروش‌ اموال به عمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادگاه مربوطه‌ خواهد بود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات تجارت و ورشکستگی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *