آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها – کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

0

 آیین نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم

کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده 46 – در صورت که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مؤدی بر طبق مقررات آتی اقدام می نماید .

ماده 47 – بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام می شود که ملک یا املاک مذکور در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوطه قید و موقوف المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد .

ماده 48 – در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 167 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/66 بدهی مؤدی را از آن محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد , از فروش ملک خودداری می گردد .

ماده 49 – برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام خانوادگی مؤدی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساحت تقریبی و سایر مشخصات آن را با تصریح به اینکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود .

ماده 50 – برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهد شد مأخذ قرار خواهد گرفت .

ماده 51 – مقررات فصل چهارم این آيين نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می باشد ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیات های مستقیم عمل خواهد شد .

ماده 52 – پس از انجام عمل مزایده و تنظیم امضاء صورت مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود . هرگاه در ظرف این مدت مؤدی کلیه بدهی خود را به اضافه ده درصد آن و هزینه های متعلقه را تأدیه نماید از ملک رفع بازداشت به عمل خواهد آمد .

ماده 53 – در صورتی که مؤدی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

ماده 54 – در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصاد و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد کرد .

ماده 55 – در مورد افراد مذکور در مادتین 26 و 39 قانون مالیات های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند مقررات این آيين نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می باشد .

ماده 56 – هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرار گیرد .

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *