اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور – تشكيلات، حدود وظايف و صلاحيت ها

0

 

آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور – تشكيلات، حدود وظايف و صلاحيت ها

 

الف – هیأت عالي
ماده 5 –
دبير هیأت عالي گزينش كه به پيشنهاد اعضای هیأت عالي و حكم رئيس جمهور منصوب مي شود همتراز مقامات موضوع بند (ب) تبصره (2) ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت ( استانداران، سفرا) مي باشد.
تبصره – در صورتي كه رئيس جمهور به استناد ماده (6) قانون گزينش، اجراي قانون را به ديگري واگذار نمايد حكم دبير هیأت عالي به ترتيب فوق توسط وي به عنوان رياست هیأت عالي گزينش صادر خواهد شد.
ماده 6 – هیأت عالي با همكاري هیأت ها و دستگاه هاي ذيربط نسبت به ايجاد و توسعه بانك اطلاعاتي گزينش كشور اقدام مي نمايد.
تبصره – هیأت ها و مراكز اطلاعاتي، دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي، سازمان هاي حفاظت و اطلاعات و عقيدتي – سياسي نيروهاي مسلح مكلفند همكاري هاي لازم را در اين زمينه حسب نظر هیأت عالي معمول دارند.
ماده 7 – هیأت عالي موظف است نسبت به تدوين نظام جامع آموزش گزينش كشور با استفاده از تجارب عملي و پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در متون فقهي و دستاوردهاي علمي اقدام نمايد و با توسعه پژوهش ها نسبت به دستيابي به روش هاي بهينه انجام كار مبادرت ورزد. هیأت عالي مي تواند دوره هاي مزبور را رأساً اجرا و يا اجراي آن را به هیأت ها تفويض نمايد.
تبصره 1 – استفاده از مزاياي استخدامي دوره هاي آموزشي مزبور با كسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 – اشتغال كارگزاران در امر گزينش كشور در صورت تأیید صلاحيت به ترتيب مقرر در قانون گزينش و قانون تسري، منوط به طي دوره هاي آموزشي مقرر خواهد بود.
ماده 8 – وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي تواند در جلسات هیأت عالي در موارد ذيل شركت نمايد :
1 – تصويب دستورالعمل يا رويه خاص دستگاه ذيربط.
2 – ايجاد هیأت جديد ، ادغام يا انحلال هیأت مركزي دستگاه ذيربط.
3 – اعلام نظر نهايي نسبت به موارد خاص و مورد اختلاف در مورد نمايندگان وزرا در هیأت ها، اعضاي هسته ها شكايات و گزارش بازرسي حسب تشخيص هیأت عالي.
4 – درخواست وزير جهت شركت در جلسه.
ب – هیأت مركزي گزينش
ماده 9 –
جلسات هیأت با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آنان با حداقل دو راي معتبر خواهد بود.
ماده 10 – هیأت موظف است بر اساس دستورالعمل هیأت عالي نسبت به استعلام سوابق پذيرفته شدگان در كليه آزمون ها و يا معرفي شدگان موضوع ماده (2) قانون گزينش و مشمولين ماده واحده قانون تسري از بانك اطلاعاتي موضوع ماده (5) اين آیين نامه و ساير مراجع ذيربط اقدام نمايد.
ماده 11 – هیأت مي تواند با توجه به حجم فعاليت ها، توسعه يا كاهش فعاليت هاي موجود، پراكندگي جغرافيايي واحدهاي وابسته و تابعه در مركز و استان ها و ساير ضرورت هاي مرتبط با امر گزينش، نسبت به ايجاد، ادغام و يا تفكيك هسته ها با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.
تبصره 1 – در جهت تسريع جذب نيرو و احتراز از ايجاد تشكيلات غير ضرور در واحدهاي تابعه و استاني دستگاه ها هیأت مي تواند عنداللزوم يكي از واحدهاي هسته را تشكيل داده و ساير امور مربوطه را توسط يكي از هسته هاي مركزي و استاني، منطقه اي و يا سيار با رعايت قانون گزينش و اين آیين نامه انجام دهد.
تبصره 2 – در صورتي كه اقدامات موضوع اين ماده با تأیید هیأت عالي مستلزم افزايش پست هاي سازماني باشد مراجع قانوني ذيربط نسبت به تأیید آن عمل خواهند نمود.
ماده 12 – هیأت موظف است نسبت به انجام امور گزينش خواهران متقاضي، توسط خواهران با رعايت مقررات قانون تسري و قانون گزينش بر اساس دستورالعملي كه به تصويب هیأت عالي مي رسد اقدام نمايد.
تبصره 1 – هیأت عالي موظف است به تناسب حجم فعاليت گزينش خواهران كشور و به منظور پشتيباني هاي علمي، فني، اجرايي، آموزشي، نظارت و بازرسي آنها نسبت به پيش بيني سازمان كار مناسب اقدام نمايد.
تبصره 2 – هیأت و هسته موظفند متناسب با جذب نيروهاي مورد نياز دستگاه بر حسب جنسيت، نسبت به ارائه سازمان كار و همكاري نيروهاي خواهر يا برادر واجد شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش اقدام نمايند.
ماده 13 – هیأت موظف است پس از انتخاب نيروهاي مقرر در بند (4) ماده (5) قانون گزينش ( غير از اعضای هیأت) نسبت به تشكيل پرونده و بررسي سوابق آنان اقدام و پس از احراز شرايط مقرر در ماده (13) قانون گزينش موارد را جهت تأیید نهايي به هیأت عالي ارسال نمايد.
ماده 14 – هر گونه جابجايي و نقل و انتقال اعضای هسته ها و كاركنان دبيرخانه هیأت با هماهنگي هیأت و ساير كاركنان هسته با هماهنگي هسته انجام مي گيرد.
تبصره – به كارگيري نيروهاي مورد نياز دبيرخانه هیأت، به پيشنهاد مسئول دبيرخانه و تأیید هیأت خواهد بود.
ج – هسته گزينش
ماده 15 –
انجام مراحل اجرایی گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش به عهده هسته است كه مرجع ابتدايي صدور آراء گزينش مي باشد.
تبصره – آراء صادر شده توسط هسته ها در رابطه با مشاغل حساس در صورت تنفيذ هیأت مربوطه قابل اجرا خواهد بود و هیأت مي تواند اختيارات موضوع اين تبصره را به هسته تفويض نمايد.
ماده 16 – صدور راي در گزينش افراد با حضور سه عضو كه با حكم دبير هیأت منصوب مي شوند انجام مي گيرد و تصميمات آنها با اكثريت آراء معتبر است.
تبصره – مرحله اول تجديد نظر با حضور دو عضو ديگر هسته و يكي از اعضاء قبلي و با رعايت اكثريت آراء در اخذ تصميمات انجام مي گيرد.
ماده 17 – مدير هسته كه از بين اعضا و با حكم دبير هیأت منصوب مي گردد مستقيماً مسئوليت واحد امور اجرایی هسته را بر عهده خواهد داشت.
ماده 18 – افرادي كه در پست هاي سازماني گزينش با رعايت كليه مقررات مربوطه منصوب مي شوند در صورتي كه مجموع وجوه دريافتي آنان نسبت به حقوق و مزاياي شغل قبلي كاهش پيدا نمايد، از تفاوت تطبيق بهره مند خواهند شد.
د – دستگاه ها
ماده 19 –
به منظور اجراي امور گزينش در موعد مقرر، نهاد و دستگاه موظفند حسب مورد كليه امكانات مورد نياز هیأت عالي، هیأت ها و هسته هاي تابعه اعم از فضا، وسيله نقليه، نيروي انساني مورد نياز، منابع مالي ( با بهره مندي از تمامي مزاياي مشابه كاركنان آن نهاد يا دستگاه) و ساير خدمات پشتيباني را تامين نمايند.
تبصره – هیأت موظف است در موارد استثنايي و پيش بيني نشده فهرست نيازهاي خود و هسته هاي تابعه را به امكانات و نيروي انساني يك ماه قبل از شروع انجام امور گزينش به وزير يا بالاترين مقام دستگاه اعلام نمايد.
ماده 20 – سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند قبل از تصويب تشكيلات هیأت و هسته و همچنين در تهيه و تدوين طرح هاي طبقه بندي مشاغل دستگاه هاي اجرايي، نظر هیأت عالي را اخذ و با رعايت آن اقدام نمايند.
تبصره 1 – طراحي و تنظيم تشكيلات سازماني هسته هاي گزينش و دبيرخانه هیأت ها بر اساس دستور العملي خواهد بود كه توسط هیأت عالي تهيه و ابلاغ مي گردد.
تبصره 2 – واحد سازماني هسته زير نظر بالاترين مقام دستگاهي كه هسته در آن ايجاد شده در تشكيلات سازماني تعيين مي گردد سازمان و ساير مراجع ذيربط مكلفند در طراحي تشكيلاتي دستگاه ها اين امر را رعايت نمايند.
تبصره 3 – هر گونه پيشنهاد تغيير در تشكيلات و پست هاي سازماني هسته با تأیید هیأت و رعايت مقررات مربوطه خواهد بود.
تبصره 4 پست هاي سازماني اعضای هسته در امتداد پست هاي دبيرخانه هیأت پيش بيني مي گردد.
ماده 21 – سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با كسب نظر هیأت عالي گزينش ضمن اختصاص رديف مستقل بودجه اي براي هر يك از هیأت ها در زير رديف دستگاه مربوطه، اعتبار مورد نياز هیأت و هسته هاي ذيربط را تامين نمايد.
تبصره – به منظور تامين بودجه مورد نياز هیأت ها و هسته ها در سال 1377، دستگاه موظف است بر اساس پيشنهاد هیأت، اصلاحات لازم را در متن موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نيز موظف به تامين اعتبار مورد نياز هیأت ذيربط خواهد بود.
ماده 22 – دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامي، در اجراي ماده (16) قانون مراتب را جهت طي مراحل گزينش کتباً به هیأت اعلام مي نمايد و همچنين دستگاه مكلف است داوطلبان موضوع ماده (2) قانون گزينش را با رعايت ساير مواد اين آیين نامه قبل از انتصاب يا بكارگيري و يا اتخاذ تصميم در رابطه با ساير موارد مقرر در ماده مزبور جهت طي مراحل گزينش معرفي نمايد.
تبصره – در صورت نياز به انجام مصاحبه هاي تخصصي و علمي با داوطلبان، حضور يك صاحب نظر به نمايندگي از هیأت يا هسته ضروري مي باشد. دستورالعمل اين تبصره توسط هیأت عالي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 23 – واحد كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه مكلف است به محض دريافت نظر گزينش مبني بر عدم موافقت با ادامه خدمت داوطلب، نسبت به قطع رابطه استخدامي وي ( و در مورد استخدام رسمي قبل از تبديل وضع به رسمي قطعي) اقدام نمايد.
تبصره 1 – در موارد تمديد قرارداد و تبديل وضع تا قطعي رسمي، در صورتي كه كارمند نسبت به نظر گزينش در مهلت مقرر اعتراض نمايد انتصاب افراد ديگر در پست هاي مربوط به آنان تا رسيدگي به اعتراض در هیأت ( مرحله دوم تجديد نظر حداكثر سه ماه) مجاز نخواهد بود و در موارد لغو تعهد خدمت، نياز به اخذ مجوز استخدامي جديد نمي باشد.
تبصره 2 – در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیأت عالي تعيين خواهد شد.
تبصره 3 – در مواردي كه پس از تجديد نظر اول يا دوم، داوطلب محق تشخيص داده شود بابت ايام عدم اشتغال از حقوق آمادگي به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتي كه حكم تداوم خدمت با رعايت غمض عين از بعض شرايط صادر بشود حقوقي بابت ايام مزبور، تعلق نگرفته وليكن ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت تلقي خواهد شد. تشخيص غمض عين طبق دستورالعمل هیأت عالي، با هیأت خواهد بود.
ماده 24 – در مواردي كه نظر گزينش در مقطع رسمي آزمايشي تا قبل از انقضاي مدت خدمت آزمايشي بر عدم پذيرش باشد و مستخدم تقاضاي تجديد نظر نمايد، صدور حكم قطعي رسمي منوط به اخذ نظر گزينش مبني بر پذيرش مستخدم مذكور مي باشد و زمان رسيدگي در تجديد نظر اول و دوم به زمان مدت خدمت آزمايشي افزوده خواهد شد.
ماده 25 – واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند در صورتي كه نظريه مثبت هیأت يا هسته نسبت به صدور حكم استخدام قطعي كارمندان آزمايشي اعلام نشده باشد، حداقل (6) ماه قبل از انقضاي خدمت آزمايشي نظر هسته يا هیأت را راجع به صدور حكم استخدام قطعي آنان استعلام نمايند. در غير اينصورت متخلف به مراجع ذيربط معرفي مي شود.
تبصره 1 – هیأت يا هسته ( در صورت تفويض اختيار از سوي هیأت به هسته) حسب مورد موظف است قبل از پايان مدت مقرر خدمت آزمايشي مستخدم نظر خود را به واحد كارگزيني يا واحد امور اداري دستگاه اعلام نمايد، در غير اين صورت واحدهاي مذكور در موعد قانوني اقدام خواهند نمود.
تبصره 2 – واحدهاي كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه موظفند يك نسخه از احكام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیأت يا هسته مربوطه ارسال نمايند.
تبصره 3 – در مواردي كه در زمان ابلاغ اين آیين نامه كمتر از (6) ماه به زمان انقضاي مدت خدمت آزمايشي مستخدم مانده باشد، كارگزيني و عناوين مشابه اداري موظفند به منظور صدور حكم قطعي سريعاً نظر گزينش را اخذ نمايند.
ماده 26 – تاريخ صدور راي مبني بر عدم پذيرش توسط هسته، هیأت و هیأت عالي مبناي عدم اشتغال و يا قطع رابطه استخدامي توسط كارگزيني ها يا واحدهاي اداري مشابه در دستگاه مي باشد در اين صورت پرداخت وجه بابت كاركرد مستخدم از زمان صدور رأي هسته تا زمان صدور حكم كارگزيني حداكثر تا مدت يك ماه بلامانع مي باشد.
ماده 27 – دبيرخانه هیأت كه زير نظر هیأت و در حوزه ستادي دستگاه مستقر مي باشد به عنوان واحد ستادي و اجرايي هیأت جهت تحقق وظايف محوله از جمله موارد ذيل اقدام مي نمايد :
– تهيه پيش نويس بخشنامه ها و دستورالعمل ها و فرم هاي لازم داخلي .
– انجام امور بررسي صلاحيت اعضای هسته ها و كاركنان دبيرخانه و تهيه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت.
– بررسي نمودار تشكيلات، تشكيلات تفصيلي و بودجه مورد نياز هیأت و هسته هاي تابعه و پيشنهاد به هیأت.
– انجام كليه امور پشتيباني، اداري، روابط عمومي، تداركات و… هیأت مركزي.
– انجام اقدامات لازم جهت اجراي برنامه هاي آموزشي كاركنان در چارچوب مصوبات هیأت عالي.
– پيگيري اجرای كليه مصوبات و تصميمات متخذه توسط هیأت عالي و هیأت مركزي در هسته هاي تابعه.
– برنامه ريزي و نظارت بر اجراي امور رايانه اي.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین متفرقه در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *