آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

0

 

آیین نامه اجرایی بند «ز» ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

ماده 1 – مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل است :

الف) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود . به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند . لکن شرکت موجود نام و هویت خود را حفظ کرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد .

ب) انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به شرکت جدید , به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده و میزان دارایی و بدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد شد .

تبصره : ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانونی آن تحصیل شده باشد .

ماده 2 – در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید , مازاد مشمول پرداخت مالیات است .

ماده 3 – آخرین مدیران شرکت های ادغام یا ترکیب شونده , مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب , رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکاء یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت دارایی ها و بدهی ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .

ماده 4 – تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آئین نامه , تاریخ ثبت دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود و یا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری است .

ماده 5 – مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب , مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده ( شامل دارایی ها و بدهی ها ) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهم الشرکه که در قبال انتقال دارایی ها و بدهی ها به هریک از سهامداران یا شرکای
شرکت های ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .

تبصره – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده برای اقدامات قانونی موضوع ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – ارسال نمایند .

ماده 6 – مطابق مقررات بند (ه-) ماده (111) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آئین نامه درآمدی به هریک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد , حسب قوانین و مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود .

ماده 7 – هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها حسب مورد هزینه قابل قبول آن ها محسوب می گردد .

ماده 8 – عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانونی مالیات های مستقیم – مصوب 1380 – و این آئین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکت های ادغام شونده خواهد بود .

معاول اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین مالیاتی در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *