آیین نامه اجرایي قانون تأسيس شرکت اتوبوسرانی

0

 

آیین نامه اجرایي قانون تأسيس شرکت اتوبوسرانی

ماده 1 – در اجرای قانون تأسيس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب مجلسین ، وزارت کشور و شهرداری‌هایی که دارای انجمن قانونی باشند موظفند پس از نشر آگهی در ظرف حداکثر دو ماه و نیم شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی حوزه خود و حومه آن را بر اساس مقررات مربوط قانون تجارت به ثبت برسانند.
ماده 2 – چنانچه در ظرف مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی صاحبان وسایط موجوده در هر شهر از واگذاری وسایط و خرید سهام خودداری کنند وزارت کشور یا شهرداری بر اساس این آیین نامه رأسا به تأسيس شرکت اقدام خواهد نمود و در این صورت به موجب تبصره 8 قانون تأسيس شرکت اتوبوسرانی عمومی کارکنان فعلی اتوبوس‌ها خدمتگزار شرکت واحد اتوبوسرانی خواهند بود.
ماده 3 شرکت‌نامه و اساسنامه شرکت باید پس از تصویب انجمن شهر با وزارت کشور (در محل‌هایی که انجمن شهر وجود ندارد) به ثبت برسد.
ماده 4 – پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 4 قانون مذکور که حق تقدم مالکین منتفی می‌شود به موجب متن ماده واحده که اتوبوسرانی عمومی و نقل و انتقال مسافر داخل هر شهر و حومه آن را مخصوص شهرداری قرار داده است شهرداری به تأسيس شرکت مبادرت می‌کند و در این صورت شهرداری مجاز است از اتوبوسرانی خطوط سابق جلوگیری کند.
ماده 5 – برای مراقبت در حسن اجرای قانون تأسيس شرکت واحد اتوبوسرانی و تعهد ناشیه از عمل شرکت هيأتی به نام هيأت عالی نظارت و مشاور اتوبوسرانی عمومی تهران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:
الف – وزیر کشور.
ب – مدیر کل بانک ملی ایران یا معاون بانک ملی.
ج – رئیس شهربانی.
د – شهردار تهران.
ه – معاون وزارت دادگستری.
و – معاون وزارت دارایی.
ز – معاون وزارت کار.
ح – معاون وزارت بازرگانی.
ط – معاون وزارت صنایع و معادن.
ظ – سه نفر نماینده از طرف صاحبان سهام 49%.
مادام که سهام 49 درصد کاملا پرداخت نشده وزارت کشور به قائم مقامی انجمن شهر می‌تواند افراد مزبور را از بین سهامداران انتخاب نماید ولی پس از تعیین تکلیف 49% انتخاب سه نفر مزبور نیز طبق مقررات شرکت‌ها باید توسط کلیه صاحبان سهام به عمل آید.وظایف و اختیارات هيأت نظارت مذکور در ماده 5 به شرح زیر خواهد بود.

ماده 1 – رسیدگی و اظهارنظر صریح نسبت به هر موضوعی که از طرف هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان یا انجمن مراجعه شود.

ماده 2 – جلسات هیأت نظارت و مشاوره ماهی یک مرتبه تشکیل می‌شود مگر در موارد فوق العاده که طبق تقاضای یکی از مقامات نامبرده در ماده 1 یا دعوت هیأت مدیره جلسه به‌طور فوق العاده تشکیل می‌شود که در آن صورت هیأت موظف است حداکثر در ظرف 24 ساعت پس از وصول درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده بالا به موضوع مرجوعه ‌رسیدگی نسبت به آن اظهارنظر صریح نماید.

ماده 3 – جلسه با حضور هفت نفر رسمیت خواهد داشت و در صورتی که کمتر از 10 نفر در جلسه شرکت نمایند اتخاذ هر نوع تصمیم به اکثریت پنج نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 1 – خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت نظارت عالی در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت صورت جلسات برای اطلاع هیأت مدیره و انجمن شهر فرستاده خواهد شد.

تبصره 2 – هيأت مدیره موظف است امور مالی شرکت را با توجه به قانون تأسيس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و اساسنامه مربوط و رعایت قانون تجارت اداره نماید.
ماده 6 – وظایف و اختیارات هيأت نظارت با توجه برعایت مقررات عمومی و انتظامی و رانندگی به شرح زیر است :
الف – تصویب نقشه مسیر خطوط و محل توقفگاه‌ها و تأسيسات.
ب – مراقبت در اجرای برنامه حرکت و مدت کار رانندگان و کارکنان اتوبوس‌ها.
ج – مراقبت در وجود عده کافی پایگاه وسایط در هریک از خطوط.
د – نظارت در موجود بودن وسایط محکم و پاکیزه مناسب برای هر یک از خطوط به عدد کافی به طوری که استفاده اهالی از اتوبوسرانی به بهترین وجه به حداکثر ممکن تأمین شود.
ه – تصویب مقررات فنی و انتظامی مربوط به وسایط و در صورت لزوم پیشنهاد آن به مقامات صالحه.
ماده 7 – عضویت هيأت نظارت جزء وظایف اداری و قانونی هریک از اعضاء آن خواهد بود و از این بابت حقوقی از شرکت دریافت نخواهند نمود.
ماده 8 – شرکت موظف است مصوبات هيأت نظارت را در آنچه مربوط به انتظام امر اتوبوسرانی عمومی و نظافت اتوبوس‌ها و کارکنان و لباس آنها و آنچه موجب تأمین رفاه عامه می‌باشد به موقع اجرا گذارد. شرکت موظف است دستورات انتظامی شهربانی را مراعات و اجرا نماید.
ماده 9 – استفاده از متخصصین فنی خارجی به عنوان مشاور یا مستخدم شرکت در حدود قوانین مربوطه بلامانع خواهد بود.
ماده 10 – چنانچه در آتیه احتیاج به اصلاح یا تکمیل هر یک از مواد این آیین‌نامه باشد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هيأت دولت اقدام به عمل خواهد آمد ، آیین نامه مصوب 31/1/1332 ملغی می‌گردد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *