آیین نامه آسیابانی

0

 

آیین نامه آسیابانی

ماده 1 – دایر کردن آسیا اعم از آبی یا بخاری و غیره برای آرد کردن غلات منوط به تحصیل پروانه از شهرداری است . مقصود از آسیای نامبرده آسیایی است که مورد احتیاج و مراجعه شهرداریها یا اهالی شهر باشد.
ماده 2 – از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه شهرداری‌ها و بخشداری‌هایی که عهده دار وظایف شهرداری هستند باید یک نسخه از این آیین‌ نامه را به هر یک از متصدیان آسیاهای مندرج در ماده 1 تسلیم نموده رسیده دریافت دارند.
ماده 3 – متصدی هر آسیا موظف است از تاریخ وصول این آیین نامه تا یک ماه برای گرفتن پروانه به شهرداری محل رجوع و طبق دستور اداره مزبور درخواستی مبنی بر تقاضای پروانه دایر کردن آسیا تهیه نموده به ضمیمه دو قطعه عکس خود تسلیم نماید و نیز کسانی که پس از تصویب این آیین‌ نامه می‌‌خواهند آسیا دایر کنند باید قبلا مقررات فوق را انجام و پروانه تحصیل نمایند.
ماده 4 – مسئول آسیا کسی است که تقاضای صدور پروانه نموده و پروانه به نام او صادر شده است صدور پروانه مجانی است .
ماده 5 – آسیابان باید در اسفند ماه هر سال پروانه خود را به شهرداری محل برده و درخواست تجدید آن را برای سال بعد بنماید شهرداری نیز مکلف است در صورت رعایت مقررات این آیین نامه از طرف درخواست کننده پروانه او را منتهی تا آخر فروردین سال مزبور تجدید نماید.
ماده 6 – محل آسیا با مصالح محکم ساخته شده باشد که رطوبت یا موش و غیره نفوذ و رخنه ننماید.
ماده 7 – محوطه داخل آسیا باید با گچ یا مواد مشابه آن سفید کاری شود.
ماده 8 – محل نصب سنگ آسیا باید از سطح زمین آنجا به قدر لزوم بلندتر بوده و اطراف آن یا تخته یا آهن سفید محصور باشد.
ماده 9 – محل آرد (طشتک ) باید از آهن سفید یا چوب یا هرگونه مصالح دیگر ساخته شود که محکم بوده و ریزش نداشته باشد.
ماده 10 – داخل آسیا باید همیشه تمیز باشد.
ماده 11 – استعمال چراغ نفتی بدون لوله در داخل آسیا ممنوع است .
ماده 12 – طویله و محل بارانداز از آسیا مجزا بوده و از ورود دام‌ها (حیوانات ) و پرونده‌های اهلی در محوطه آسیا جلوگیری شود.
ماده 13 – شهرداری باید ماهی یکمرتبه آسیاها را مورد معاینه قرار داده و در صورتی که نقص و بی ترتیبی در حدود آیین‌نامه مشاهده شود کتباً به آسیابان اخطار نماید که در مدت متناسب برفع آن اقدام کند.
ماده 14 – شهرداری هر محل به تناسب احتیاج حوزه خود می‌تواند یک یا چند آسیا را برای آرد کردن گندم جهت مصرف نان عمومی تخصیص دهد و در این مورد آسیابان حق ندارد مادام که جنس شهرداری آزاد نشده جنس اشخاص متفرقه را آرد نماید.
ماده 15 – آسیابان باید گندم و جو و سایر حبوباتی که برای آرد کردن به او داده می شود بدون آنکه چیز دیگری به آن مخلوطه نماید عیناً آرد نموده تسلیم کند.
ماده 16 – آرد باید از هر حیث خبره کارشناس پسندیده بوده و بیش از اندازه متعارف نباید زیر و یا دارای سبوس باشد.
تبصره – جنس اشخاص متفرقه را آسیابان باید به هر نحو که صاحب آن می‌خواهد آرد نموده تحویل دهد.
ماده 17 – شهرداری هر محل می‌تواند با موافقت انجمن شهرداری دستمزد آسیابانی را با رعایت موقعیت محل و اقتضای فصل در هر سال تعیین نماید و در این صورت آسیابان‌ها حق تجاوز از نرخ نخواهند داشت .
ماده 18 – آسیابان مکلف است جنس‌هایی را که برای آرد کردن تحویل می‌گیرد به نوبت آرد نموده و مراقبت نماید که جنس ها با هم مخلوط و یا عوض نشود.
ماده 19 – آسیابانهایی که طرف قرارداد با شهرداری برای آرد کردن گندم شهر هستند باید معادل پانصد ریال بعنوان سپرده (ودیعه ) به صندوق شهرداری بسپارند تا چنانچه گندمی که تحویل آنها می‌شود تفریط نمایند از وجه سپرده جبران شود.
ماده 20 – آسیابانی که بخواهد از شغل خود کناره گیری کند باید مراتب را به شهرداری اطلاع داده و پروانه خود را مسترد دارد.
ماده 21 – یک نفر آسیابان می‌تواند عهده دار گرداندن از یک تا سه آسیا باشد ولی باید برای هر آسیا پروانه جداگانه تحصیل نماید.
ماده 22 – متخلفین از مواد 1- 5- 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12- 15 – 16 قسمت اخیر ماده 17 – ماده 18- 20 و ماده 21 این آیین‌نامه غیر از مواردی که تخلف آنان طبق قوانین جزایی مستلزم مجازات شدیدتری است به حبس تکدیری از 24 ساعت تا هفت روز و پرداخت غرامت از سه تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *