آیین‌ نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی

0

 

آیین‌نامه اجرایی تشکیلات‌، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار

ماده 1 – در این آیین‌نامه برای رعایت اختصار به جای عبارت ( قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 ) عبارت ( قانون ‌شوراهای اسلامی کشور) و به جای عناوین ( شوراهای اسلامی روستا ) و ( حوزه انتخابیه شورای اسلامی روستا ) به ترتیب کلمه‌های (شورا) و (روستا) استفاده می‌شود.

ماده 2 – اعضای شورا موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات درروزی که بخشداری به طور کتبی اعلام می‌نماید ، اولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نماینده ‌وی (عدم حضور دعوت کننده یا نماینده وی مانع از تشکیل جلسه نخواهد بود) و به ریاست ‌مسن‌ترین عضو حاضر تشکیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد کنند و آن را امضاء نمایند:

( من در برابر کلام ا… مجید ، به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی‌خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت وانجام هر چه بهتر وظایفم وخدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات‌ نمایم و در همه زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسلامی شهر عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمایم‌. )

تبصره 1 – پیروان اقلیت‌های دینی رسمی‌، این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

تبصره 2 – هرگاه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود ، موظف است در ابتدای اولین جلسه‌ حضور در شورا به ترتیب مذکور ، سوگند یاد نماید.

ماده 3 – سمت اعضاء در شوراهاي با پنج عضو عبارت از رئيس‌، نائب رئيس و حداقل یک منشی‌ و در شوراهای دارای سه عضو رئيس‌، نایب رئيس ومنشی می‌باشد که برای مدت دو سال از سوی اعضاء انتخاب می‌شوند.
ماده 4 – در اولین جلسه شورا ، پس از انجام مراسم تحلیف‌، اعضای حاضر بايد اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود هيأت رئيسه شورای مذکور ، در ماده 3 این آیین‌نامه را برای ‌مدت دو سال انتخاب نمایند.

ماده 5 – در صورتی که هر یک از اعضاء بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود ، شورا موظف ‌است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو ، مراتب را کتبا به فرمانداری محل گزارش‌ دهد تا بخشداری از اعضای علی البدل با احتساب آراي آنان دعوت به شرکت در جلسات و طی ‌مراحل مورد نیاز مانند صدور کارت شناسایی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا بنماید.

تبصره – در صورتی که عضو خارج شده از سوي شورا رئيس یا نائب رئيس یا منشی باشد شورا باید در جلسه‌ای رئيس یا نائب رئيس یا منشی را حسب مورد برای مدت باقی ماند هيأت رئيسه انتخاب نماید.

ماده 6 – فرد یا افرادی که از عضویت شورا خارج می‌شوند ، موظفند حداکثر ظرف مدت دوروز پس از قطعیت خروج‌، کارت عضویت خودرا تحویل بخشداری ذی ربط نمایند و رسید دریافت‌ دارند.

پپماده 7 – مهر شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از شروع به کار رسمی شورا ، توسط ‌بخشدار تحویل رئيس شورا می‌شود.

ماده 8 – اعضاي شورا ، حق تفویض اختیارات خود به سایرین‌، اعم از عضو و غیرعضو را ندارند.

ماده 9 – شورای روستاهای واقع در حریم شهرها ، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم ‌شهرها می‌باشند.
ماده 10 – رئيس شورا مانند سایر اعضاء دارای یک حق رأی می‌باشد و وظایف او عبارت است ‌از تنظیم پیشنهاد بودجه‌ شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی‌، فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضاء جهت شرکت در جلسات‌، تقسیم کار بین اعضاء برای پیگیری مصوبات‌، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و اقامه دعوی‌، درخواست گزارش کار از اعضاء ، امضاء و مهر کردن اسناد و مکاتبات شورا ، ایجاد هماهنگی و ارتباط با شوراهای اسلامی‌، بخش‌، دهداری و سایر دستگاه های اجرایی‌، پیگیری امور مربوط به دهیاری و درخواست گزارش کتبی عملکرد ماهانه از دهیار.

تبصره – در صورت عدم حضور رئيس شورا ، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نائب رئیس آن می باشد.

ماده 11 – وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت ازتهیه و تدوین صورت جلسات‌، تهیه متن ‌نامه ‌ها ، ثبت و شماره گذاری آنها ، تهیه گزارش از عملکرد شورا و حفظ و نگهداری دفاتر و صورت‌جلسات در محل شورا ، انجام امور خزانه داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری شورا ، همکاری با رئيس شورا در تنظیم بودجه پیشنهادی و اصلاح یا متمم آن‌، تنظیم صورت‌های مالی شورا ، ثبت وضبط صورت کلیه اموال و دارایی‌های شورا ، حسابرسی اولیه از فعالیت‌های مالی شورا و دهیار از قبیل درآمدها ، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبق فرم‌های دریافتی می‌باشد.

تبصره – در صورت غیبت منشی یا منشیان شورا ، وظایف آنان از سوی نائب رئيس شورا انجام می‌شود.
ماده 12 – جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضوو4 نفردرشوراهای‌دارای 5 عضو، تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر می‌باشد.

تبصره – حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با 5 یا 4 نفر تشکیل‌می‌شود ، سه رأی و در جلساتی که با 3 یا 2 نفر تشکیل می‌یابد ، دو رأی می‌باشد.

ماده 13 – محل دهیاری و محل تشکیل جلسات شورا ، همچنین مکان نگهداری دفاتر ، اسناد ومدارک و اموال شورا باید در مکان ثابت و مناسب و با هماهنگی شورای بخش تعیین شود.

ماده 14 – جلسات شورا به طور مستمر ماهی دوبار تشکیل می‌شود و در صورت نیاز ، جلسات ‌فوق العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد دهیار ، رئيس شورا و یا سه نفر از اعضاء ، در شوراهای دارای ‌پنج عضو ، و دو نفر از اعضاء در شوراهای دارای سه عضو تشکیل می‌شود.

ماده15 – شورا با تأیید شورای بخش می‌تواند فعالیت‌های سالانه همچنین برنامه‌های آینده ‌شورا را که جنبه عمومی دارد پس از تصویب در جلسات شورا با وسایل ممکن به اطلاع اهالی ‌روستا برساند.

ماده 16 – هرگاه شورا نظر خواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضوع یا موضوعاتی ‌را ضروری تشخیص دهد با اطلاع بخشداري ذی‌ربط می‌تواند اقدام به تشکیل جلسه عمومی از اهالي نماید.
ماده 17 – موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص رئيس‌، درخواست هریک از اعضاء یا تقاضای کتبی شورای اسلامی بخش‌، بخشدار یا دهیار ذی‌ربط در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

ماده 18 – صورتجلسات شورا باید به گونه‌ای تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه‌، اسامی اعضای حاضر و غایب‌، آرای مثبت و منفی اعضاء به هر یک از موضوعات مورد بحث‌، اسامی مدعوین و حاضرین به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامی مصوبات آمده‌ باشد.

تبصره 1 – کلیه اعضای حاضر باید ذیل صورتجلسات شورا را امضاء و یا مهر نمایند.

تبصره 2 – مدعوین حاضرین‌، در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذیل صورتجلسات را امضاء ، انگشت و یا مهر نمایند.

ماده 19 – شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از کلیه مصوبات خود در آن جلسه و درصورت نیاز به پیوست سوابق و مطالب مفید دیگر را ، جهت اطلاع بخشدار و شورای اسلامی بخش ‌ذیربط ارسال دارد.

همچنین نسخه‌ای ازمصوباتی را که مربوط به دستگاه ‌های دیگر است را به آن‌ دستگاه ارسال دارد.

ماده 20 – شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش کار سالانه خود را طبق ‌فرم‌های دریافتی در سه نسخه تنظیم و نسخه اصلی را جهت اطلاع شورای اسلامی بخش‌، نسخه دوم‌ را به منظور اطلاع بخشداري محل ارسال کند و نسخه سوم را به عنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت ونگهداری نماید.

ماده 21 – تمامی مکاتبات شوراها باید طبق فرم‌های ارسالی از وزارت کشور دارای تاریخ‌، شماره ثبت در دفتر شورا ، نام کامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در چهار نسخه تنظیم شود ونسخه اول برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم برای بخشدار و نسخه سوم برای شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در بایگانی شورا نگهداری شود.

ماده 22 – تمامی مکاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای رئيس و در صورت غیبت او نائب رئيس شورا باشد.

ماده 23 – شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صورت جلسات و حضور و غیاب اعضاء در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی‌ باشد.

ماده 24 – مصوبات شورا به استثنای عوارض موضوع ماده 77 قانون از تاریخ ابلاغ به مراجع ‌ذیربط لازم ‌الاجرا است‌.

ماده 25 – در صورت نیاز به حضور دهیار در جلسات‌، شورا می‌تواند طی دعوتنامه کتبی و با تعیین زمان و دستور کار جلسه از او جهت شرکت‌، دعوت به عمل آورد و دهیار موظف به شرکت درجلسه مزبور می‌باشد.
ماده 26 – در صورت خودداری دهیار از شرکت در جلسه‌، شورا می‌تواند به دهیار تذکر کتبی دهد و در صورت تکرار مجدد توبیخ و یا بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه وی را عزل نماید.

ماده 27 – در صورت درخواست کتبی دهیار و بخشدار و فرماندار ذی‌ربط برای تشکیل جلسه‌، مشتمل بر زمان‌، دستور کار و ضرورت تشکیل جلسه‌، شورا موظف به برگزاری جلسه فوق العاده ‌می‌باشد.

ماده 28 – شورا در صورت نیاز و با مسئولیت خود می‌تواند به منظور مشورت در زمینه‌ موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار خود قرار داده است‌، از نمایندگان دستگاه های دولتی ذی‌ربط در روستا و یا شخص یا اشخاص غیر عضو دعوت به همکاری نماید.

ماده 29 – شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود ، اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه ها ، ادارات وسازمان‌های دولتی‌، درخواست نماید و آن ادارات و سازمان‌ها موظف به دادن اطلاعات می‌باشند.

ماده 30 – شورا مکلف است یک ماه قبل از انقضای مدت قانونی خود ، صورتی از کلیه ‌فعالیت‌ها ، طرح ها و برنامه‌هایی که در طول دوره فعالیت قانونی به اجرا گذارده است و یا در دست اجرا دارد در سه نسخه تهیه و نسخه اول و دوم را برای شوراي اسلامي بخش و بخشداری ذی‌ربط ارسال و نسخه آخر را برای ثبت درسوابق شورا نگهداری نماید.
ماده 31 – هرگاه عضوی بیش از شش جلسه متوالی و يا دوازده جلسه غیرمتوالی در طول یک سال‌ بدون داشتن عذر موجه به تشخیص شورا در جلسات شورا شرکت نکند ، مستعفی شناخته می‌شود.

ماده 32 – در صورت درخواست بخشداری ذی‌ربط مبنی بر معرفی عضو منتخب شورا برای‌تکمیل اعضای شورای اسلامی بخش‌، شورا موظف است فردی را از بین اعضای خود انتخاب و درموعد مقرر به بخشداری معرفی نماید.

ماده 33 – هرگاه شورا در اثر فوت‌، استعفاء و یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی البدل و موارد دیگر حد نصاب لازم‌، مندرج در ماده 13 این آیین‌نامه را برای تشکیل جلسات از دست دهد طبق ماده 31 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل می‌شود.

ماده 34 – شورا موظف به همکاری با شوراهای اسلامی بخش جهت گردآوری اطلاعات ‌صحیح به منظور وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی روستا بر طبق آیین‌نامه ‌ مصوب هيأت وزیران برای بخشی از بودجه‌های خدماتي و عمرانی حوزه روستاهای بخش می‌باشد.

ماده 35 – شورا موظف است بر حسن وصول عوارض وضع شده از سوی شورای اسلامی‌ بخش و واریز آن به حساب‌های مربوط نظارت کامل داشته باشد.

ماده 36 – تمامی درآمدها اعم از کمک‌های بلاعوض مردم‌، عوارض دریافتی از اهالی‌، کمک‌های دولت برای اجرای برنامه‌های عمرانی در صورت تخصیص و سایر ردیف‌های دریافتی‌، باید بر طبق برنامه‌هایی که قبلا به صورت بودجه سالانه و در قالب طرح‌های عمرانی و یا مصارف‌ جاری به تصویب شورا و تأیید شورای اسلامی بخش رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات ‌مربوطه به مصرف عمران و آبادانی روستا برسد.

تبصره 1 – در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویب بودجه ‌سالانه‌، شورا می‌تواند به صورت الحاق به بودجه سالانه‌، آن برنامه را تنظیم و اجرا نماید.

تبصره 2 – در مواردی که طرح‌های مشترک به وسیله چند روستا به مورد اجرا گذارده می‌شود ، انجام آن علاوه بر تصویب شورا ، باید با هماهنگی شورای اسلامی بخش باشد.

ماده 37 – شورا و دهیار موظفند به منظور حفظ و نگهداری کلیه وجوه دریافتی و درآمدهایی که‌ در طول هر دوره فعالیت قانونی تحصیل می‌نمایند حسابی را در نزد یکی از شعب بانک‌های کشور به نام ‌شورا افتتاح نمایند و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریز کنند.

ماده 38 – هرگونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا ، باید در قالب بودجه سالانه وطرح‌ها و مخارجی که قبلا به تصویب شورا رسیده است و با امضای رئيس و امضای منشی و مهرشورا صورت گیرد.
ماده 39 – شورا باید در پایان هر سال مالی‌، ترازنامه مالی خود را و دهیاری را طبق فرم‌های ارسالی از وزارت کشور جهت اطلاع عموم اهالی به طریق ممکن انتشار دهد.

ماده 40 – شورا موظف است در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه‌های چهارده ساله ‌دوره خود و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی‌، بودجه جاری وعمرانی شورا برای سال آینده را درسه نسخه تنظیم نماید در اولین روز اسفند همان سال‌، نسخه اصل را برای بخشدار مربوطه و نسخه‌دوم را به شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه سوم را به عنوان سابقه در دفاتر شورا بایگانی نماید.

تبصره – شورای اسلامی بخش و بخشدار مربوطه می‌تواند نظرات اصلاحی و تکمیلی خود راحداکثر تا دو هفته قبل از پایان سال به شورا اعلام نمایند ، تا در صورت تجدیدنظر ، آن را در شورا مطرح وپس از تصویب به صورت متمم بودجه به مراجع مذکور ارسال دارند.

ماده 41 – تمامی اموال شورا و دهیاری اعم از منقول و غیرمنقول به ترتیب‌، تحویل اعضای ‌شورا و دهیار می‌باشد و اعضای شورا و دهیار در مقابل حفظ و نگهداری آن مسئول می‌باشند.
ماده 42 – خرید یا فروش کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اجاره مکان‌های لازم رای شورا و دهیاری یا كرایه دادن اماكن متعلق به دهیاری با تصویب دوسوم كل اعضاء و طی ضوابط قانونی قابل اجرا می‌باشد و خرید یا فروش اموال غیرمنقول شورا و دهیاری علاوه بر تصویب دوسوم اعضاء و طی مراحل فوق باید به توافق شورای اسلامی بخش صورت گیرد.

تبصره – عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی‌های شورا باید از طریق حساب بانکی شورا صورت گیرد.
ماده 43 – آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده‌ و به خدمت‌تمام وقت یا پاره وقت آنان نیاز باشد ، می‌توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سنوات خدمتی آنان محسوب می‌شود و حقوق مزایای آنان برابر آخرین حکم استخدامی (یا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر می‌نماید) از بودجه شورا پرداخت می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب درخواست استاندار ذی‌ربط نسبت به صدور حکم مأموریت‌ تمام وقت یا پاره وقت اعضای شورا اقدام نمایند. دستورالعمل نحوه صدور حکم مأموریت پاره‌وقت اعضای شوراها توسط دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 44 – دهیار موظف است در پایان دوره فعالیت قانونی خود ، صورت کاملی از کلیه اموال ودارایی‌های شورا و دهیاری را تنظیم و در اولین روز شروع به کار رسمی دهیار جدید ، آن را به وی‌طبق صورت جلسه جدید تحویل نماید و نسخه‌هایی از آن را به شورای اسلامی روستا ، بخش وبخشداری ذی‌ربط ارسال کند.
ماده 45 – فعالیت دهیار در سمت دهیاری تمام وقت می‌باشد و حقوق ماهیانه وی از محل‌ بودجه ماده (36) این آیین‌نامه با تصویب شورا تأمین می‌شود.

ماده 46 – چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاه های دولتی و یا وابسته به دولت برای‌ تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد ، می‌تواند به عنوان مأمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید.
ماده 47 – شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به ‌مفاد ماده 55 این آیین‌نامه ، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حکم و کارت دهیاری‌ به بخشداری محل معرفی نماید.

ماده 48 – شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری‌، اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری‌ سرمایه‌ها و دارایی‌های نقدی‌، جنسی‌، منقول و غیرمنقول که در اختیار دهیاری می‌باشد ، همچنین‌حساب درآمد و هزینه آن را دارد.

ماده48 مکرر – دهیاری‌های کشور براساس سه شاخص درآمد، جمعیت و وسعت روستا توسط وزارت کشور به درجات (1) تا (6) درجه‌بندی می‌شوند.

ماده 49 – شرایط احراز سمت دهیار:
الف – شرایط عمومی
1 – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
3 – داشتن حداقل بیست سال سن.
4 – انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت.
5 – برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
6 – نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.
7 – داشتن حُسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ب – شرایط اختصاصی
1 – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در کلیه رشته‌ها برای دهیاری‌های درجه یک و دو.
2 – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور برای دهیاری‌های درجه سه و چهار.
تبصره – در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات فوق‌دیپلم در این‌گونه دهیاری‌ها، شورای اسلامی روستا می‌تواند با موافقت بخشدار مربوط، فردی را با تحصیلات دیپلم متوسطه با داشتن حداقل دو سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید.
3 – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس با گرایش‌های مشخص‌شده توسط وزارت کشور و حداقل یک سال سابقه کار اجرایی در دستگاه های اجرایی برای دهیاری‌های درجه پنج و شش.
تبصره1- در صورت عدم وجود فرد با تحصیلات لیسانس در این گونه دهیاری ها، شورای اسلامی روستا می‌تواند با موافقت بخشدار مربوط، فردی را با تحصیلات فوق دیپلم با داشتن حداقل دو سال سابقه اجرایی و یا با تحصیلات دیپلم با داشتن چهار سال سابقه اجرایی در دستگاه های اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید.
تبصره2- کسانی که در زمان ارتقای درجه دهیاری از دو به سه و یا از درجه چهار به پنج در سمت دهیار مشغول انجام وظیفه می‌باشند و از نظر تحصیلات و سوابق کار اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت دهیار در روستای مربوط نمی‌باشند، تا زمان تصدی سمت دهیار در آن روستا از شرایط تحصیلات و سوابق کار اجرایی مذکور در این ماده معاف می‌باشند و انتخاب آنان برای تصدی سمت دهیار در دهیاری‌های با همان درجه بلامانع است.
ج – سایر شرایط
1 – دهیار نمی‌تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی (موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب1375-) باشد.
2 – عدم اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت دهیار دهیاری‌های تمام وقت.
3 – سکونت دهیار در زمان تصدی سمت دهیاری‌های درجه پنج و شش در محل خدمت الزامی است.
4 – گذراندن دوره‌های آموزشی قبل از خدمت که متناسب با درجه هر دهیاری‌توسط وزارت کشور تعیین می‌گردد.

ماده 50 – مدت خدمت دهیار از زمان صدور حکم شروع به کار رسمی چهار سال می‌باشد وانتخاب مجدد وی بلامانع است‌.

تبصره – دهیار موظف است حداکثر یک هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیاری‌، کارت وحکم خود را تسلیم شورا نماید.

ماده 51 – دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی که از قبل توسط بخشداراعلام می‌گردد بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت کشور ، آموزش‌های مورد نیاز را طی نماید.

ماده 52 – خدمت دهیار در موارد زیر به پایان می‌رسد:

1 – فوت و جنون.‌

2 – از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت دهیار به تشخیص شورای روستا.

3 – قبول استعفا از سمت دهیاری توسط شورا.

4 – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورا (با رعایت مقررات مربوطه‌).

5 – عدم حضور در محل خدمت بیشتر از 15 روز بدون کسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذرموجه‌، به تشخیص شورا.

6 – صدور حکم محکومیت از طرف مراجع صالح قانونی مبنی بر انفصال از خدمت‌.
ماده 53 – چنانچه یک یا چند نفراز اعضای شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاری اعتراض و یا ایرادی داشته باشند ، ابتدا توسط رئيس شورا ، موارد را به صورت واضح به دهیار تذکرکتبی خواهند داد ، در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سؤال مطرح خواهد شد که در این صورت رئيس شورا سؤال را کتبا به دهیار ابلاغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده روز پس‌از ابلاغ‌، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد.چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ قانع کننده تشخیص داده نشود ، طی جلسه‌ دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند با رأی اکثریت مطلق اعضاء، دهیار را برکنار کند و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

ماده 54 – دهیار موظف است گزارش‌های مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد مقرر برای آن‌ ارسال نماید و در صورت تقاضای شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به سوالات در رأس‌ موعد و محل مقرر اقدام نماید.

ماده 55 – دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت‌های دهیاری را برای شورا و رونوشت آن را برای بخشداری به طور مکتوب ارسال نماید.

ماده 56 – دهیار باید تابلویی از ساعات حضور و کار خود در محل دهیاری را برای اطلاع اهالی ‌در مکانی مناسب نصب نماید.

ماده 57 – به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانون شوراهای اسلامی کشور در روستاها ، وزارت کشور مسئول آموزش‌های لازم اعضای شوراها و نیز مجریان این قانون می‌باشد و نیزموظف است آیین‌نامه ‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هيأت وزیران برای اجرا ابلاغ ‌نماید.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی‌

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *