آیین‌نامه ‌اجرای ‌مفاد اسناد رسمی‌لازم ‌الاجرا – ابلاغ

0

 

آیین‌نامه ‌اجرای ‌مفاد اسناد رسمی‌لازم ‌الاجرا و طرز رسیدگی ‌به ‌شکایت ‌از عملیات‌ اجرایی

ابلاغ

ماده14- اجرای پس از وصول اجراییه با رعايت ماده 13 اين آيين نامه بايد آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده براي آن تنظيم و در صورتي كه متعهد مقيم محل حوزه ثبتي مرجع صدور اجراییه باشد. نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مأمور تسليم كند.

اگر متعهد مقيم حوزه ثبتي ديگر باشد برگ‌هاي اجرایی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است ارسال مي‌شود. در صورت نبودن مأمور ابلاغ در اداره ثبت به (نيروي انتظامي) محل جهت ابلاغ ارسال مي‌گردد و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه به وسيله دفتر نظارت و هماهنگي اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال مي‌شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.

تبصره – سازمان ثبت مي‌تواند در امر ابلاغ اجراییه – اخطاريه و ساير اوراق مربوطه از مأمورين شركت پست يا شركت هاي غيردولتي از طريق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نمايد.

ماده15- مأمور اجرا مكلف است ظرف 48ساعت از زمان دريافت اوراق اجراییه يك نسخه از آن را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد از رؤيت يا امضای اجراییه امتناع كند مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از بستگان يا خادمان او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تميز اهميت برگ اجراییه كافي باشد ابلاغ مي‌كند، مشروط بر اين كه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت مي‌دارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بي‌سواد باشند اثر انگشت آن‌ها‌بايد در ذيل برگ اجرایی و ساير اوراق منعكس شود و هرگاه به جهتي از جهات نتوانند رسيد بدهند، مأمور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد نمود و هرگاه اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مأمور بايد اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخه ديگر بنويسد.

الف – در مورد شركت‌ها‌ اوراق اجرایی به مدير شركت يا دارنده حق امضا و در صورت انحلال شركت به مدير يا مديران تصفيه ابلاغ مي‌شود چنانچه اشخاص مزبور از رويت يا امضای اجراییه امتناع نمايند، مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي مي‌كند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرایی حسب مورد به اقامتگاه شركت يا نشاني مدير و يا مديران تصفيه طبق آگهي انحلال شركت الصاق خواهد شد.
ب – در مورد وزارتخانه‌ها‌و ادارات دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و مؤسسات عمومي و شهرداري‌ها‌و بنياد و نهادها ، اوراق اجرایی مستقيماً به وسيله پست سفارشي براي مسئول وزارتخانه يا اداره يا سازمان يا مؤسسه ، يا شهرداري فرستاده مي‌شود. در اين صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرایی به پست با رعايت مواد مقرر در آيين دادرسي مدني اجراییه ابلاغ شده محسوب است.

ج – اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتي يا سازمان‌هاي وابسته به آن و يا شهرداري معين شده باشد اجراییه در همان محل وفق مقررات ابلاغ مي‌شود.

د – در صورتي كه نشاني متعهد صندوق پستي باشد يك برگ اجراییه وسيله پست سفارشي به صندوق پستي ارسال مي‌شود و از تاريخ تسليم به پست پس از گذشت ده روز اجراییه ابلاغ شده محسوب مي‌شود.
هـ – در اسنادي كه اقامتگاه متعهد پست الكترونيك نيز قيد شده باشد، ابلاغ اجراییه در اداراتي كه از سيستم رايانه استفاده مي‌نمايند از طريق ارسال به پست الكترونيك صورت مي‌گيرد. در اين صورت پس از گذشت 48 ساعت از تاريخ ارسال اجراییه ابلاغ شده محسوب مي‌شود.

تبصره1- مأمور اجرا نبايد با كسي كه اوراق اجراییه يا ساير اخطاريه‌ها‌و اوراق به او ابلاغ مي‌شود و يا عمليات اجرایی له و عليه او انجام مي‌شود، قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابين او و شخص موردنظر تعارض منفعت و يا پرونده اجرایی و يا دعوي جزایی و مدني مطرح باشد.

تبصره2- مأمورين اجرا و ابلاغ بايد نام و مشخصات كسي را كه اجراییه به او ابلاغ شده و اين كه چه سمتي با متعهد دارد و محل و تاريخ ابلاغ را با تعيين ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه‌اي كه به شعب اجرا تسليم خواهند نمود بنويسند و امضا كنند.
ماده16- در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني صحيح با ذكر نام خيابان و كوچه و شماره پلاك شهرداري محل اقامت اعم از خانه، مغازه، محل كار و غيره كه بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ كرد، اطلاع ندهند كليه برگ هاي اجراییه – اخطاريه هاي اجرایی به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي تواند به عذر عدم اطلاع، متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مكلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به او اطلاع دهند و برگ هاي اجراییه را به ضميمه قبض پست سفارشي با ساير مدارك جهت تشكيل پرونده و ابلاغ اجراییه و عمليات اجرایی به ثبت محل در قبال اخذ رسيد تحويل دهند.

ماده17- متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محلي كه به عنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مي‌نمايد به دفترخانه يا اجرای تسليم و رسيد دريافت كند. به اظهاراتي كه متكي به دليل كتبي از قبيل سند رسمي كه دلالت بر تغيير اقامتگاه داشته باشد يا گواهي نيروي انتظامي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مأمورين سياسي ايران در خارج از كشور نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ماده18- هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا به جهاتي محل مزبور از بين رفته و اساساً شناخته نشود اجراییه يا اخطاريه ظرف 24 ساعت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه كثيرالانتشار نزديك ترين محل فقط يك مرتبه آگهي خواهدشد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرایی جريان خواهد يافت و در صورتي كه متعهدله، متعهد را معرفي نمايد اجراییه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.

ماده19- هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه عليه ورثه به عمل آيد اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي مي‌گردد. در صورتي كه ابلاغ واقعي در محل مزبور به هريك از آنان ميسر نگردد يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نگرديده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نيز نتواند اقامتگاه او را به ترتيبي كه ابلاغ واقعي ميسر گردد تعيين نمايد ابلاغ اجراییه با رعايت ماده 18 فوق الذكر وسيله درج در جرايد به عمل مي‌آيد.

تبصره – در صورتي كه متعهد پس از صدور اجراییه و قبل از ابلاغ فوت كند طرز ابلاغ به ورثه به ترتيب مزبور خواهدبود.

ماده20- هرگاه متعهد صغير يا محجور باشد اجراییه و ساير عمليات اجرایی حسب مورد به ولي يا قيم او ابلاغ مي‌شود.

برای خرید و دانلود تمام متن قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *