آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران

0

 

آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران

ماده 1 – حقوق شهرداران در سراسر کشور به استثنای شهرداري تهران که حقوق و مزایای ماهیانه او بنا به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید رئیس جمهور تعیین خواهد شد ، بر مبنای درجه بندی شهرداری‌ها به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
ضریب ریالی * عددمبنای حقوق = حقوق شهردار
تبصره 1 – اعداد مبنای حقوق شهرداران بر اساس درجه‌بندی شهرداری‌ها به شرح زیر می‌باشد وتغییر آنها موکول به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
1 – اعداد مبنای حقوق شهرداران ، مندرج در جدول تبصره (1) ماده (1) این آیین نامه به از تاریخ /1/1378 به میزان هفتاد درصد (70%) افزایش می‌یابد

درجه شهرداری1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

عدد مبنای حقوق600 675 750 825 900 975 1175 1300 1425 1550 1775 2000
تبصره 2 – ضریب ریالی موضوع این ماده معادل ضریب حقوقی مشمولین قانون استخدام کشوری می‌باشد.
تبصره 3 – تشخیص درجه شهرداری های جدیدالتاسیس و تغییر درجه بندی شهرداری ها با تاییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 4 – وزارت کشور می‌تواند به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار که بعد ازتاریخ (22/11/1357) انجام شده باشد ، عدد مبنای حقوق شهردار را تا (5%) افزایش دهد.
تبصره 5 – برای جذب نیروهای کارامدو متخصص جهت انتصاب به سمت شهردار ، وزارت کشورمی تواند در این موارد عدد مبنای حقوق شهردار را تا (50%) تحت عنوان فوق العاده جذب افزایش دهد.
تبصره 6 – تطبیق شهرداری های موجود با درجات (12) گانه موضوع تبصره (1) بر عهده وزارت کشور می‌باشد.
تبصره 7 – افرادی که از وزارتخانه ها ، سازمان ها و ارگان‌های دولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت ، به صورت مأمور ، سمت شهردار را در شهرداری ها تصدی می‌کنند می‌توانند مبنای حقوق خود را بر اساس آخرین حقوق تعیین شده در وزارتخانه ، سازمان یا ارگان مربوط (بدون محاسبه فوق العاده شغل و سایر مزایا) انتخاب کنند در غیر این صورت مبنای حقوق آنان طبق مفاد این آیین نامه تعیین می‌شود.
تبصره 8 – به شهردارانی که خارج از ساعات اداری – موضوع ماده (86) آیین نامه استخدامی شهرداری های سراسر کشور حضور فعال تری در امور شهر و شهرداری داشته باشند ، به تشخیص وزارت کشور ، ماهانه حداکثر تا میزان شصت درصد حقوق شهردار – موضوع این ماده به عنوان فوق العاده جذب پرداخت می‌شود.
ماده 2 – چنانچه عملیات عمرانی طی هر سال در دوره خدمت شهردار در شهر ، طبق برنامه های مصوب و در قالب موارد تایید شده باشد فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده عمران که به شرح زیرمحاسبه می‌گردد ، ماهیانه و در حدود اعتبارات بودجه مصوب و مقررات موضوع ماده (68) قانون شهرداری ، حداکثر تا دو برابر حقوق موضوع ماده (1) این آیین نامه به هنگام تفریغ بودجه شهرداری با تایید وزارت کشور ، به شهردار قابل پرداخت می‌باشد. (اعتبارات هزینه شده جهت اجرای عملیات عمرانی در هر سال * درصد فوق العاده عمران = فوق العاده عمران )
تبصره – درصد فوق العاده عمران موضوع این ماده در مورد شهرداری های (12) گانه به شرح زیرمی باشد:
ماده 3 – در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد تا میزان (20%)عدد مبنای حقوق موضوع تبصره (1) ماده 1) این آیین نامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره (2) ماده (1) به عنوان حق مسکن به شهردار قابل پرداخت است .
تبصره – در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده شهرداراز محل مسکونی هر ماه به میزان حداکثر ده درصد (10%) عدد مبنای حقوق موضوع تبصره 1) ماده (1) این آییننامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره (2) ماده (1) بر اساس جداول هزینه استفاده از خانه های سازمانی موضوع تصویب نامه شماره 22353/ت 246ه مورخ 8/6/1371 به عنوان حق استفاده از مسکن سازمانی از وی کسر خواهد شد.
ماده 4 – در صورتی که شهردار از مقررات بازنشستگی خاصی استفاده نماید کسور مربوط به سهم اوهر ماه از حقوق وی کسر و پس از افزودن سهم کارفرما (شهرداری ) مجموع آن به صندوق بازنشستگی مربوط واریز می‌گردد.
تبصره – هرگاه شهردار از صندوق خاصی تبعیت ننماید مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی شده و هرماه حق بیمه مقرر از حقوق وی کسر و با افزودن سهم کارفرما (شهرداری ) مجموع آن را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ماده 5 – شهرداری مکلف است همه ماهه معادل (3%) حقوق موضوع ماده یک این آیین نامه را ازحقوق شهردار کسر و با افزودن عادل آن از بودجه شهرداری مجموع آن را در حساب سپرده خاصی به نام شهرداری نزد بانکی که شهرداری در آن دارای حساب است واریز نماید تا پس از پایان تصدی سمت شهردار در آن شهرداری ، اصل و سود متعلقه به وی پرداخت گردد.
ماده 6 – فوق العاده های بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی تا میزانی که برای مستخدمین ثابت شهرداری مقرر است بر اساس عدد مبنای حقوق موضوع تبصره 1 ماده (1) این آیین نامه با اعمال ضریب ریالی موضوع تبصره (2) ماده (1) تعیین و به شهردار قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره – کمک هزینه عایله مندی و اولاد به شهرداران بر اساس ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – پرداخت می‌شود.
ماده 7 – با پیشنهاد شورای شهر و تایید وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور9 به ازای هرسال خدمت شهردار معادل یک ماه حقوق موضوع ماده (1) این آیین نامه به عنوان پاداش از محل اعتبارات بودجه شهرداری به شهردار قابل پرداخت است و اگر خدمت شهردار کمتر از یک سال باشد به تناسب مدت خدمت پاداش دریافت خواهد نمود.
ماده 8 – هزینه سفر و فوق العاده روزانه شهرداران در مأموریت مطابق مستخدمین ثابت شهرداری پرداخت خواهد شد. حداکثر مدت مأموریت های داخل و خارج از کشور برای شهردار در طول یک سال تقویمی نباید از یک ماه تجاوز نماید.
ماده 9 – شهردار برای یک سال خدمت حق استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق وفوق العاده های مربوط را خواهد داشت .
تبصره 1 – تاریخ استفاده از مرخصی بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد ولی با تصمیم شورای مزبور ممکن است استفاده از مرخصی شهردار نتواند از مرخصی تقاضا شده استفاده نماید تمام مرخصی مزبور ذخیره خواهد شد.
تبصره 2 – چنانچه شهردار به اختیار از مرخصی استحقاقی خود استفاده ننماید در هر سال فقط (15) روز آن ذخیره خواهد شد و در صورتی که شهردار مایل به انتقال مرخصی ذخیره شده به موسسه متبوع خود نباشد می‌تواند در پایان سمت شهرداری حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مرخصی ذخیره شده را از اعتبارات همان شهرداری دریافت نماید.
تبصره 3 – در صورتی که خدمت شهردار کمتر از یک سال باشد به تناسب مدت خدمت استحقاق دریافت مرخصی را خواهد داشت .
ماده 10 – شهردار به ازای هر یک سال خدمت ، حق استفاده از یک ماه مرخصی استعلاجی بادریافت حقوق و فوق العاده مربوط را خواهد داشت . پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط به ایام مرخصی استعلاجی شهردار موکول به تایید بیماری وی از طرف پزشک معتمد شهرداری و موافقت شورای شهر می‌باشد.
تبصره – هزینه معالجه شهردار که از طریق سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی شود ، در صورت وجود اعتبار به شرط اینکه از میزان یک ماه حقوق وی تجاوز ننماید براساس گواهی پزشک معتمدشهرداری و با تصویب شورای شهر پرداخت می‌شود.
ماده 11 – پرداخت حقوق و مزایای شهردار بر اساس این آیین نامه در صورت وجود اعتبار دربودجه مصوب شهرداری موکول به صدور حکم از طرف وزارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) می‌باشد و پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین نامه به شهردار ، ممنوع است .
ماده 12 – این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‌باشد و تصویب نامه های مورخ /12/1353 و 21/6/1356 و 19/4/1357 و کلیه مقررات مغایر ملغی است .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

10,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *