اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

0

 

 

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

ماده 1 – کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند :
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن.
پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت ) یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح.
ت- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ث – دارا بودن حسن شهرت.
ج- داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
ح – دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
1 – حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس ) برای شهرداری‌های درجه (1و6).
2 – حداقل تحصیلات کارشناسی (لیسانس ) با گرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور برای شهرداریهای درجه (7 تا 10).
3 – برای شهرداری‌های درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (فوق لیسانس ) باگرایش‌های مشخص شده توسط وزارت کشور.
تبصره 1 – کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی – که حداقل (2) سال آن را در سمت شهردار و یا مدیریت (سرپرستی و بالاتر) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها خدمت کرده باشند – یا دارای (4) سال تجربه در امور مربوط به شهرداری باشند نیز می‌توانند عهده‌دار تصدی شهرداری‌های از درجه (1 تا 6) می‌شوند.
تبصره 2 – کسانی که دارای تحصیلات فوق دیپلم و پنج سال سابقه اجرایی و حداقل چهار سال سابقه کار و تجربه در سمت شهردار در شهرداری درجه (1تا6). و یا معاون شهردار در شهرداری درجه (7) به بالا یا مدیریت (مدیریت میانی به بالا) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشند نیز میتوانند تصدی شهرداری‌های درجه (7) تا (10) را عهده دار شوند.
تبصره 3 – کسانی که دارای تحصیلات کارشناسی (لیسانس) مندرج در ردیف (2) بند ( ح ) ماده (1) این آیین نامه با حداقل پنج سال پیشینه کار در سمت شهردار شهر درجه (7تا10) و بالاتر و یا معاون شهردار شهر درجه (11و12) و یا مدیریت میانی به بالا و همتراز آن‌ها در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشند نیز می‌توانند برای احراز سمت شهردار در شهرداری‌های درجه (11 و12) و تهران انتخاب شوند.
تبصره 4 – انتخاب مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنها و همچنین معاونان استانداران و مدیران کل ستادی حوزه عمرانی وزارت کشور با داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی با رشته‌های مندرج در ردیف (2) بند (ح) ماده (1) این آیین نامه و حداقل (2) سال سابقه خدمت در سمت‌های مذکور به سمت شهردار بلامانع است.
تبصره 5 – در صورتی که اشخاص موضوع تبصره‌های بالا یکی از دوره‌های مکاتبه‌ای یا حضوری میانی شهرداری ، منطبق با دستورالعمل‌های وزارت کشور را با موفقیت گذرانده باشند ، دوره مذکور معادل یک سال تجربه در امور شهرداری و چنانچه دوره عالی مدیریت شهرداری و مطابق با دستورالعمل‌های وزارت کشور را گذرانده باشند ، دوره مذکور معادل 5/1 سال تجربه در امور شهرداری برای آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 6 – منظور از درجه شهرداری در این آیین نامه درجه بندی شهرداری‌ها موضوع تبصره (1) ماده (1) آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویب‌نامه شماره 251/ت111 ه مورخ 1/4/1370 هیأت وزیران می‌باشد و در صورت اصلاح درجه شهرداریها در آیین نامه اجرایی یادشده مفاد این آیین نامه متناسب با آن اصلاح خواهد شد.
تبصره 7 – کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین نامه در سمت شهردار مشغول انجام وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق تجربی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نمی‌باشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق مذکور در این آیین نامه معاف میباشند و انتخاب آنان برای تصدی سمت شهردار در شهرداری‌های با همان درجه بلامانع است.
تبصره 8 – تشخیص هم ترازی مدیریت و سرپرستی و نیز تجربه مدیریت در بخش خصوصی به عهده وزارت کشور است.
تبصره 9 – شهردار باید علاوه بر شرایط فوق به امور مالی و ذی حسابی با تشخیص وزارت کشور آشنا باشد و در غیر این صورت باید در دوره توجیهی که توسط وزارت یاد شده تشکیل میشود شرکت نماید.
تبصره 10- در موارد استثنا ، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم با تأیید وزیرکشور بلامانع است.
ماده 2 – کسی که به سمت شهردار انتخاب می‌شود نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تأمین می‌نماید و همچنین نباید در زمان تصدی این سمت ، رئیس با عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور باشد. شهردار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن شهرداری یا یکی از مؤسسات تابعه و یا وابسته به آن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.
تبصره – عضویت شهردار در هیأت مدیره و مجمع عمومی و یا شورای شرکت‌ها و سازمان‌های و مؤسساتی که وابسته و یا تابع شهرداری‌ها و نیز مؤسسات عمومی ، اعم از دولتی و غیر دولتی که شهرداری در آنها صاحب سهم باشد و یا حضور شهردار در سمتهای مذکور در این گونه مؤسسان که بنا به تصویب شورای اسلامی شهر ضروری تشخیص داده شود از شمول مفاد این ماده مستثنی است.
ماده 3 – شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه مینماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. شهرداری مکلف است برابر دستورالعمل وزارت کشور شرایط مناسب جهت تحقق مفاد این ماده را برای شهردار فراهم سازد.
ماده 4 – شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندهای وتبصره‌های ذیل ماده (1) و مواد (2) و(3) این آیین نامه در شهردار منتخب خود مطلع شود باید در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده که با حضور شهردار تشکیل میشود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید ، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع ، درصورت صحت فقدان هر یک از شرایط ، حکم انتصاب را ملغی مینماید.
ماده 5 – در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداریها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آنها و یا وزارتخانهها و یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود ، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط ، به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد ، وزارت کشور و شهرداری‌ها درقبال او هیچگونه تعهد استخدامی ندارند.
تبصره 1 – شهردار خاتمه خدمت یافته ، میتواند ضمن داشتن شرایط استخدام موضوع ماده (6) اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران (موضوع تصویب نامه شماره 17570/ت 157 مورخ 2/3/1368) در صورت دار بودن شرایط زیر ، ظرف یکسال از تاریخ خاتمه خدمت و یا صدور حکم قطعی برائت درخواست استخدام به شهرداری تسلیم نماید که در این صورت از شروط امتحان و مسابقه موضوع ماده (7) اصلاحی آیین‌نامه یاد شده معاف خواهد بود.
1 – فاقد هرگونه ارتباط و تعهد استخدامی با مؤسسات مذکور در ماده (5) این آیین نامه باشد.
2 – خدمت وی به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (4) سال خاتمه یافته باشد.
3 – حداقل دوسال متوالی یا چهار سال متناوب دارای سابقه خدمت مورد پذیرش وزارت کشور در سمت شهردار باشد.
4 – در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی دارای حکم قطعی برائت از مراجع صالح قضائی باشد.
وزارت کشور می‌تواند پس از تأمین اعتبار در اولین بودجه ، اصلاح بودجه یا متمم بودجه ، مطابق مدرک تحصیلی وی ، تحت عناوین (کارشناس ، کمک کارشناس و کاردان ) با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد پست سازمانی مناسب برای وی در یکی ازشهرداریهای سراسر کشور اقدام نماید. پس از ترک پست مذکور توسط شاغل به هر عنوان ، پست یادشده حذف میشود.
تبصره 2 – اجرای مفاد تبصره یک در مورد شهردارانی که مطابق مفاد ماده (73) قانون موضوع این آیین نامه از کار برکنار شده‌اند ، ظرف مهلت مذکور منوط به تصویب شورای اسلامی شهر است.
ماده 6 – نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور است.

معاون او رئیس جمهور – حسن حبیبی

برای خرید و دانلود تمام متن قانون شهر و شهرداری در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

instagram fb

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *