پروانه وکالت و کارآموزی

0

 

آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستری

پروانه وکالت و کارآموزی

 


ماده 28 –
پروانه وکالت به عده لازم داده می شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد.
ماده 29 – عده وکیل لازم برای هر محل به وسیله کمیسیون متشکل از رؤسای کل دادگاه های استان مرکز و دادگاه های شهرستان تهران و دادگاه های بخش تهران و سه نماینده از طرف کانون به دعوت رئیس کانون تعیین خواهد شد.
ماده 30 – در صورتی که عده وکیل در محلی زاید بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رای کمیسیون نمی توان مانع وکالت عده زاید شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می شود.
تبصره – صورت نقاطی که محتاج به وکیل است در دفتر کانون به دیوار نصب می شود که داوطلبان شغل وکالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.
ماده 31 – در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود :
1 – نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی .
2 – محل اقامت متقاضی به طوری که مأمور کانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را درمحل مزبور ابلاغ نماید.
3 – اشتغالاتی که قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد.
4 – تصریح به این که محکومیت جنحه و جنایی ندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محکوم شده است .
5 – تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره .
6 – ذکر مجوز قانونی تقاضا.
7 – تعیین و معرفی محلی که می خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
8 – معرفی شخصی که متقاضی می خواهد نزد او کارآموزی نماید.
ماده 32 – تقاضا باید دارای ضمایم ذیل باشد :
1 – رونوشت گواهی شده شناسنامه .
2 – چهار قطعه عکس .
3 – گواهینامه عدم سوء سابقه .
4 – در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملکتی و بلدی یا بنگاه هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهینامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه .
تبصره – کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالبه نماید.
5 – گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره .
6 – رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضایی و مقاماتی که دارا بوده و مدت آن .
7 – گواهینامه شورای عالی فرهنگ راجع به ارزش دانشنامه که از دانشگاه های خارج صادر شده .
8 – گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی .
ماده 33 – در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار می شود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است و تقاضانامه یا ضمایم آن ناقص باشد بلااثر می ماند تا از طرف متقاضی تکمیل شوددر این صورت تاریخ تکمیل ، تاریخ تقاضا محسوب است .
ماده 34 – تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می رسد و رئیس کانون رسیدگی به هریک از تقاضاها را به یکی از اعضای کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هيأت مدیره طرح می شود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد.
و اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع می شود و در صورت رد تقاضاهای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هيأت مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورودشکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می دهد پروانه موردنظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجرای آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است .
ماده 35 – کمیسیون يا كميسيون هاي کارآموزی كه تعداد اعضاي آنها به وسيله هيأت مدیره انتخاب خواهد شد از بين اعضاي هيأت مدیره یا وكلايي كه واجد شرايط عضويت هيأت مدیره باشند يا به طور مختلط از طرف هيأت مدیره تعیین می شود.
ماده 36 – کارآموز موظف است در دوره کارآرموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد :
1 – کارهای معاضدت قضائي که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون رجوع می شود.
2 – حضور در سخنرانی ها.
3 – حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی 2 مرتبه و كارآموزان مكلفند در كارگاه هاي آموزشي شركت نمايند.
4 – تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع می شود.
5 – کار کردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضایی یا راهنمایی یا سایر کارهای اداری و دفتری .
6 – کار کردن نزدیکی از وکلای با سابقه دادگستری .
ماده 37 – هر کارآموزی دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می شود در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاه ها به گواهی رؤسای دادگاه ها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضایی به گواهی شعبه معاضدت قضائي یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانی ها به گواهی رئیس شعبه سخنرانی های کانون و کارهایی که در کانون انجام می دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده 38 – انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهای که کارآموز، خود قبول می نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می دهد می تواند حق الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.
ماده 39 – پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضای هيأت مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسمنامه را امضا نماید.
«در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداری وهمکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضا می نمایم .»
تبصره – در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالی ترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلای آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد درحضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده 40 – کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مرجع معافند.
ماده 41 – پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز می تواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او به عمل آورده گزارش آن رابه رئیس کانون خواهد داد تا در هيأت مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
ماده 42 – در صورتی که تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هيأت مدیره واقع نشد باید تجدید شود و در هر دفعه به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است عمل خواهد شد.
ماده 43 – کارآموزان و همچنین وکلای دادگستری نمی توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.
ماده 44 – چنان چه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار براید پروانه وکالت درجه یک به او داده خواهد شد.
ماده 45 – کانون می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان کارگشایی طبق آیین نامه امتحان نموده و پروانه کارگشایی برای حوزه معینی به آنان بدهد. ترتیب تقاضای کارگشایی همان است که برای پروانه وکالت مقرر گردیده به جز مدرک علمی که لازم نیست ولی باید در محل مورد تقاضا وکیل به قدرکافی وجود نداشته باشد و ترتیب دادن پروانه نیز مطابق پروانه وکالت است .
ماده 46 – مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام اودر فهرست اسامی وکلا درج نخواهد شد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون وکالت در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *