اطلاعات عمومی و حرفه ای قوانین جمهوری اسلامی ایران

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري – تعاریف ‌و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمران ‌زمین ها

0

آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري – تعاریف ‌و مقررات‌ مربوط‌ به‌ عمران ‌زمین ها

 

ماده منظور از عمران ‌و احیای ‌قابل ‌قبول ‌مذکور در قانون‌ زمین‌ شهری ‌ـ که ‌از این‌ پس‌ قانون‌ نامیده‌ می‌شود ـ عمومات‌ یاد شده‌ در ماده‌ (141) قانون‌ مدنی ‌و مقررات ‌بعدی‌ در باب‌ احیا و عمران ‌زمین هاست‌. عملیاتی ‌از قبیل ‌شخم ‌غیرمسبوق ‌به‌ احیا ، تحجیر ، ریختن ‌مصالح‌ در زمین‌، حفر چاه‌ و نظایر آن‌ ، عمران ‌و احیا محسوب ‌نمی‌گردد.
تبصره ـ تناسب ‌میزان‌ زمین‌ عمران ‌و احیا شده ‌با در نظر گرفتن ‌مساحت‌ زیر بنا ، مساحت‌ کل‌ زمین ‌و فضای‌عمومی ‌آن‌ با سطح ‌زیر کشت ‌، آیش ‌و سایر تصرفاتی ‌که‌ با در نظر گرفتن ‌مفاد این‌ ماده ‌، عمران ‌و احیا محسوب‌ می‌شود ، طبق ‌دستورالعمل های ‌صادر شده ‌توسط‌ وزارت ‌مسکن‌ و شهرسازی‌ تعیین ‌خواهد شد.
ماده2 ـ منظور از اراضی ‌دایر موضوع ‌قانون‌ ، برای‌ تملک‌ و زمین های ‌کشاورزی‌ مندرج ‌در ماده‌ (5) قانون ‌و این‌ آیین ‌نامه‌ ، زمین هایی‌است‌ که ‌بهره‌برداری ‌غالب‌ از آنها ، زراعت‌ باشد و شامل‌ عرصه‌ و اعیان‌ باغ ها و تأسیساتی ‌که‌ عرصه‌ آنها متناسب ‌با اعیانی ‌باشد ، نمی‌گردد.
تبصره ـ اراضی‌ دایر کشاورزی ‌ایستگاه های ‌تحقیقاتی‌ متعلق‌ به‌ وزارت‌ کشاورزی ‌و همچنین‌ اراضی ‌دایر مزروعی ‌دانشکده‌های ‌کشاورزی‌ و دامپروری ‌و دامپزشکی ‌و هنرستان های‌ کشاورزی‌ که‌ مورد تأیید وزارت‌مسکن ‌و شهرسازی‌ باشد ، از شمول ‌زمین های ‌دایر موضوع ‌قانون ‌مستثنا می‌باشند. وزارت ‌کشاورزی‌ مکلف‌است‌ فهرست‌ ایستگاه های‌ فوق‌ را با ذکر میزان ‌زمین ها ، نوع‌ تأسیسات‌، محل‌ وقوع ‌و سایر مشخصات ‌لازم‌، ظرف‌ سه‌ ماه‌ جهت‌ تأیید به‌ وزارت ‌مسکن‌ و شهرسازی‌ ارائه‌ نماید.
ماده 3ـ تعریف ‌مسکن ‌مناسب‌ موضوع‌ ماده‌ (7) قانون ‌و ضوابط‌ آن ‌به‌ عهده‌ وزارت ‌مسکن ‌و شهرسازی ‌است ‌که ‌به‌ موجب ‌دستورالعملی ‌ضوابط ‌آن‌ را تهیه‌ و جهت‌ اجرا ابلاغ ‌می‌نماید.
مادهمنظور از استفاده ‌از مزایای‌ مواد (6) و (8) قانون‌ اراضی‌ شهری ‌مصوب 1360‌عبارت ‌است ‌از :
الف‌ ـ اخذ پروانه‌ ساختمانی ‌از شهرداری‌.
ب ‌ـ عمران ‌و احیا در زمین ‌، بدون‌ اخذ پروانه ‌به‌ وسیله ‌مالک ‌یا انتقال‌گیرنده‌ از او با سند عادی‌.
ماده5 ـ مهلت‌ عمران ‌زمین های‌ موات‌ ، توسط‌ افراد واجد شرایط ‌از تاریخ ‌تشخیص ‌نوع‌ زمین‌ ـ اعلان ‌رأی‌کمیسیون ‌تشخیص ‌ـ به ‌مدت ‌سه ‌سال ‌می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی ‌که‌ صدور مجوز عمران‌ ، از نظر قانونی ‌غیرمقدور یا ممنوع‌ باشد ، مهلت‌ مذکور از تاریخ‌رفع‌ ممنوعیت ‌محاسبه‌ می‌شود و درخصوص‌ زمین های ‌مواتی ‌که‌جدیداً در محدوده ‌اجرای ‌قانون ‌قرار می‌گیرد ، احتساب‌ مهلت‌ از تاریخ‌ تشخیص ‌نوع‌ زمین‌ به‌ وسیله ‌مراجع‌ موضوع ‌ماده‌ (6) این‌ آیین ‌نامه ‌می‌باشد .

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اراضی شهری و املاک در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

5,000 ریال – خرید

fb instagram

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

کد امنیتی *